• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/2
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินกีฬา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/3
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
  เรื่อง : การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2554"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/4
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : ขออนุญาตครูเข้าร่วมเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  รายละเอียด : ดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/5
  ลว.  04 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : ผลการตัดสินการประกวด Thailand Go Green

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/9
  ลว.  06 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านบุญเลอ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 31 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/11
  ลว.  09 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/12
  ลว.  09 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
  เรื่อง : โครงการ"84พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด"
  รายละเอียด : ส่งเอกสารพร้อมแนบไฟล์ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯภายในวันที่ 13 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/13
  ลว.  09 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
  เรื่อง : การมอบโล่ห์และเกียรติบัตรโรงเรียนเพื่อนเด็ก ปี2554
  รายละเอียด : กำหนดรับโล่ห์และเกียรติบัตร ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/16
  ลว.  10 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ ,
  เรื่อง : ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนจำหน่ายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/18
  ลว.  10 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : เลื่อนกำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/19
  ลว.  10 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/21
  ลว.  10 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : ปฏิทินการประเมินหน่วยงาน เพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS และประกาศสำนักงานเขต
  รายละเอียด : ประกาศสำนักงานเขต ที่ผอ.เขตลงนาม จะจัดส่งให้อีกครั้งค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/22
  ลว.  10 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : คำสั่งสำนักงานเขตพิจิตรเขต 1 (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/23
  ลว.  10 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ท่านรับ-ส่งพระภิกษุที่มาร่วมงานวันครู (พิธีบูรพาจารย์) ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 149 โรงเรียนที่ ศธ  04116/25
  ลว.  10 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : แจ้งประธานศูนย์ฯในสังกัดมารับของสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติที่กลุ่มส่งเสริมฯตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 149 โรงเรียนที่ ศธ  04116/26
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ศึกษารายละเอียดกรอบแนวทางการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบลงทุน(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมเสนอคำขอตั้งงบประมาณปี 2556 ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 152 โรงเรียนที่ ศธ  04116/28
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูทั้งระบบ
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู ตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 153 โรงเรียนที่ ศธ  04116/29
  ลว.  11 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  รายละเอียด : ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 มกราคม 2555 (รายละเอียดดังแนบค่ะ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 153 โรงเรียนที่ ศธ  04116/32
  ลว.  12 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
  รายละเอียด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬา-กรีฑาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อยู่ในไฟล์เดียวกันค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/34
  ลว.  12 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
  เรื่อง : แจ้งครูพี่เลี้ยงศูนย์การเรียนรู้กองสุมใต้ มารับพัสดุ
  รายละเอียด : รบกวนแจ้งครูพี่เลี้ยง ศุนย์การเรียนรู้บ้านกองสุมใต้ นางสาวธนาภรณ์ เจียมศักดิ์ มารับพัสดุที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 151 โรงเรียนที่ ศธ  04116/37
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 152 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/38
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สอบ pre-onet 2554
  รายละเอียด : ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04116/42
  ลว.  19 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านหัวลา ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04116/43
  ลว.  19 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 150 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/44
  ลว.  19 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/46
  ลว.  19 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ,
  เรื่อง : แจ้งให้มารับเกียรติบัตร
  รายละเอียด : ติดต่อรับได้ที่ คุณปิ่นมณี กลุมนิเทศค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/47
  ลว.  19 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ,
  เรื่อง : แจ้งให้มารับเกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินกิจกรรมทักษะชีวิตในโรงเรียน
  รายละเอียด : ติดต่อรับได้ที่ คุณ ปิ่นมณี กลุ่มนิเทศฯ ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/48
  ลว.  20 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
  เรื่อง : งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ แข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/49
  ลว.  20 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
  เรื่อง : ใบรายงานตัวเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนดำเนินการโดยด่วน หากมือข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศน.สมคิด ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 141 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/51
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไข Pre-O-NET
  รายละเอียด : 1.สังคมศึกษา ม.3 ข้อ 7 (แก้ไขเฉลยเป็นตอบ 3) จากเดิมตอบ 4
  2.วิทยาศาสตร์ ม.3 ข้อ 39 (แก้ไขเฉลยเป็น 1 เมตร/วินาที) จากเดิมตอบ 60 เมตร/นาที

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 145 โรงเรียนที่ ศธ  04116/53
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองของนักกีฬา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 148 โรงเรียนที่ ศธ  04116/54
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน(ประเพณีปอยส่างลอง)ปี2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 151 โรงเรียนที่ ศธ  04116/57
  ลว.  24 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน(ประเพณีปอยส่างลอง) ปี 2555
  รายละเอียด : เลขที่หนังสือราชการ ที่ ศธ 04116/306 ลงวันที่ 23 มกราคม 2554 นะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 150 โรงเรียนที่ ศธ  04116/59
  ลว.  24 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ทุนการศึกษาโครงการช้างเผือก (รุ่นที่ 3)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 148 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/60
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี 2555-2556
  รายละเอียด : ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/62
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ,
  เรื่อง : นำส่งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/63
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนในฝันเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลในโครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 147 โรงเรียนที่ ศธ  04116/65
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : เชิญคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์ เวลา 9.30 น. ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 151 โรงเรียนที่ ศธ  04116/66
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555(งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554
  รายละเอียด : แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554
  โดยแตกไฟล์ Zip ก่อน เปิดดูไฟล์โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบ ได้ที่หน้า823 - 830

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 146 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/67
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หนังสือขออนุญาตไปราชการ
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนที่เดินทางไปราชการวิชาการศิลปหัตถกรรมนัรกเรียน ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดพิจิตร ส่งขอนุญาตไปราชการ โดยลงวันที่ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2554 ส่งมาที่ห้องนิเทศฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2555 ด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04116/69
  ลว.  26 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประกวดภาพวาดผู้สู้อายุเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาต ปี 2555
  รายละเอียด : สนใจประกวดภาพวาดผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2555 สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/74
  ลว.  30 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งยกเลิกผลการสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 136 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/75
  ลว.  31 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/76
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราชย์ ปี 2543 - 2548
  รายละเอียด : ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/77
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/80
  ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "รถยนต์ในฝัน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04116/82
  ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ ,
  เรื่อง : เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2555 (งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนประจำพักนอน ดังรายละเอียดตามบัญชีจัดสรรที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนอย่างเคร่งครัด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 108 โรงเรียนที่ ศธ  04116/90
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 106 โรงเรียนที่ ศธ  04116/91
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายรณรงค์ "ปี พ.ศ.2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ" English Speaking Year 2012

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 111 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/93
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 110 โรงเรียนที่ ศธ  04116/94
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : อาสาสมัครไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 113 โรงเรียนที่ ศธ  04116/95
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 109 โรงเรียนที่ ศธ  04116/102
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ข้าราชการขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
  รายละเอียด : แจ้งระเบียบการอนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา
  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 110 โรงเรียนที่ ศธ  04116/103
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งระเบียบการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
  รายละเอียด : หนังสือนำส่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 108 โรงเรียนที่ ศธ  04116/104
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศการยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน(ป.05)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 114 โรงเรียนที่ ศธ  04116/105
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์"งานวันราชภัฎวิชาการ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/106
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนวัตกรรมในชั้นเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/107
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายละเอียดโครงการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/108
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 120 โรงเรียนที่ ศธ  04116/109
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/110
  ลว.  10 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ใบประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนให้มารับใบประกาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่ห้องนิเทศฯ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 114 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/111
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : O-NET

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/115
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/116
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านอมพาย ,
  เรื่อง : โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/117
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
  เรื่อง : การชำระค่าเทอมสำหรับครูในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/118
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ ,
  เรื่อง : การชำระค่าเทอมสำหรับครูในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/119
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ทุนการศึกษามูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/133
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"ไอเดีย คิดใหม่ เพื่อสังคมสีขาว"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/134
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนเชื้อสายญี่ป่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/135
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการ UNJP

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/137
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะท์กรอกข้อมูลการรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/142
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีเขต
  รายละเอียด : ส่งเอกสารได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/143
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี2555
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสจัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี2555 สนใจดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ www.oppo.go.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/145
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : เอกสาร เกียรติบัตรคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันกีฬา เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เกียรติบัตรสำหรับนักกีฬาประเภทต่างๆ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/153
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/154
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม ,
  เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 115 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/155
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ "ทุนการศึกษา M-150 เพื่อบุตรผู้ใช้แรงงาน 2555"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 120 โรงเรียนที่ ศธ  04116/156
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สพฐ.จัดส่งเอกสาร"ท่องเที่ยวรอบรู้ ฟื้นฟู เศรษฐกิจไทย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/157
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  รายละเอียด : สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดทำโครงการผึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/159
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
  รายละเอียด : ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 131 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/160
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ "ทุนการศึกษา M-150 เพื่อบุตรผู้ใช้แรงงาน 2555"
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "ทุนการศึกษา M-150 เพื่อบุตรผู้ใช้แรงงาน 2555" สนใจส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานโดยตรงถึงบริษัทโอสถสภา จำกัด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/162
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : เชิญประชุมครูพี่เลี้ยง ตามโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์แจ้งครูพี่เลี้ยงโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/163
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : การศึกษาดูงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยง ตามโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยนอกโรงเรียน (สานฝันโครงการพระเทพฯ)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์แจ้งครูพี่เลี้ยงตามโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยนอกโรงเรียน (สานฝันโครงการพระเทพฯ) เข้าร่วมศึกษาดูงาน ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04116/164
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
  เรื่อง : การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/168
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการร้อยปี ร้อยดวงใจ ลูกเสือไทย เพื่อการฝึกอบรมวิชาผุกำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
  รายละเอียด : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดโครงการร้อยปี ร้อยดวงใจ ลูกเสือไทย เพื่อการฝึกอบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ส่งใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภายในวันที่ 23 มี.ค. 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/173
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/175
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : แจ้งค่าจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2554ในส่วนของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/182
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพลังการเรียนรู้เด็ก"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/186
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : โครงการภายใต้ปฏิบัติการเข้มแข็ง ปี 2553 - 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/190
  ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 เข้าร่วมประชุมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/191
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/198
  ลว.  00 กุมภาพันธ์ 0000
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : แบบรายงานข้อมูลการจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(แบบที่ 2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/199
  ลว.  00 กุมภาพันธ์ 0000
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านแม่หลุย ,
  เรื่อง : รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 (จังหวัดพิจิตร)
  รายละเอียด : ติดต่อรับเกียรติบัตร ได้ที่กลุ่มงานนิเทศฯ ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/206
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมรับสิทธิ์การใช้งาน EOL System

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/207
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออีเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/208
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพัธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออีเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : เอกสารเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/209
  ลว.  01 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออีเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : เอกสารเพิ่ม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/214
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : การศึกษาดูงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยง ตามโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยนอกโรงเรียน (สานฝันโครงการพระเทพฯ)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์แจ้งครูพี่เลี้ยง ตามโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันโครงการพระเทพฯ)เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2555 ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 139 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/216
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
  รายละเอียด : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04116/217
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสรุปกิจกรรมโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04116/218
  ลว.  05 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสรุปกิจกรรมโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
  รายละเอียด : เอกสารเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/221
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบพิจารณาเงินทุนการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/224
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/225
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2555
  รายละเอียด : เอกสารเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/226
  ลว.  06 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การถ่ายทอดสด Video Conference เรื่องกองทุนสภาสตรี และยาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/227
  ลว.  08 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครเด็กกำพร้า เด็กยากจน ให้เรียนต่อและฝึกอาชีพ (โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์)
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ โดยเมื่อดาวน์โหลดแล้วให้แยกไฟล์เอกสารด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/236
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ทุนมูลนิธิเขมไชย รสานนท์ ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/237
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือการปฏิบัติการสุ่มตรวจยาสเพติดในสถานที่ราชการ และสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/238
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
  เรื่อง : การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/239
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ,
  เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เด็กพิการด้วยโอกาสของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 14 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/240
  ลว.  12 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
  เรื่อง : การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน"
  รายละเอียด : ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วม โครงการ“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” ประเภทที่ ๒ โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการกลับคืนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นพเก้า ตุลานนท์
   -> 124 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/243
  ลว.  13 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555(ครั้งสุดท้าย)
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งเอกสารการจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 12 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/247
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555(ครั้งสุดท้าย)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04116/258
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ,
  เรื่อง : แบบฟอร์มการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04116/259
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนกฤษณพรรณ , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา ,
  เรื่อง : ขอแจ้งยกเลิกหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04116/1050 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การจัดทำแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 (ครั้งสุดท้าย)
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/261
  ลว.  15 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อสรุปผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/262
  ลว.  15 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อสรุปผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  รายละเอียด : เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ 193 กลุ่มนิเทศฯได้รับเรื่องด่วนจึงขอส่งเรื่องให้ทราบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/265
  ลว.  15 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนุบสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2555
  รายละเอียด : เป็นการดำเนินโครงการโดย สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมกับ วัดหนองกะพ้อ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบแล้วให้แยกไฟล์เอกสารด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 125 โรงเรียนที่ ศธ  04116/272
  ลว.  16 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 31
  รายละเอียด : เมื่อดาวน์โหลดส่งที่ส่งมาด้วยแล้ว ให้แยกไฟล์เอกสารด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 102 โรงเรียนที่ ศธ  04116/273
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญนักเรียน ส่งผลงานภาพวาดและภาพยนต์สั้นเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 102 โรงเรียนที่ ศธ  04116/274
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2555
  รายละเอียด : กรุณาส่งแบบเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นกลับไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 104 โรงเรียนที่ ศธ  04116/275
  ลว.  19 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 102 โรงเรียนที่ ศธ  04116/302
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "U-EXPO 2012"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 107 โรงเรียนที่ ศธ  04116/303
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 113 โรงเรียนที่ ศธ  04116/304
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/305
  ลว.  20 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/306
  ลว.  21 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ ,
  เรื่อง : นำส่งรายชื่อคณะกรรมการประมงของโรงเรียน
  รายละเอียด : ด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้รับแจ้งจากการปศุสัตว์ อำเภอแม่สะเรียง ให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการประมง ในการนี้ จึงใคร่ขอท่านได้แจ้งผู้รับผิดชอบ นำส่งรายชื่อคณะกรรมการประมง ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยด่วนที่สุด ภายในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2555

  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/308
  ลว.  21 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ส่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  มาเพื่อทราบและถือปฏิบัต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 113 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/311
  ลว.  21 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 4 ปี 2555 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/313
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
  เรื่อง : แจ้งโรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน
  รายละเอียด : ส่งรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้้งภายในวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/314
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านผาเยอ ,
  เรื่อง : แจ้งโรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน
  รายละเอียด : ส่งรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้้งภายในวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/315
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่หลุย ,
  เรื่อง : แจ้งโรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน
  รายละเอียด : ส่งรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้้งภายในวันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04116/316
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น(ภาคเหนือ)
  รายละเอียด : ศน.ประชัน แสนใจ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 114 โรงเรียนที่ ศธ  04116/317
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอุปสมบทหมู่ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  รายละเอียด : ให้นำส่งใบสมัคร มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2555 และเมื่อดาวน์โหลดแล้วให้แยกไฟล์เอกสารด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04116/318
  ลว.  22 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : โครงการอุปสมบทหมู่ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  รายละเอียด : ให้นำส่งใบสมัคร มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2555 และเมื่อดาวน์โหลดแล้วให้แยกไฟล์เอกสารด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/327
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเข้าบำบัดรักษาตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 113 โรงเรียนที่ ศธ  04116/330
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา
  รายละเอียด : ติดตามเรื่อง การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งการดำเนินงานตามจุดเน้นฯ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2554 กรุณาส่งเอกสารพร้อมแผ่น ซีดี ให้กลุ่มนิเทศฯเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลส่ง สพฐ. ค่ะ (หากมีข้อสงสัยติดต่อ ศน.ยนต์ ชัยชนะ)
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/331
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการจัดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/333
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม ,
  เรื่อง : โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
  รายละเอียด : หนังสือราชการอยู่ในช่องหนังสือนะคะ ดาวน์โหลดไฟล์แล้วให้แยกไฟล์เอกสารด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 116 โรงเรียนที่ ศธ  04116/334
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1)
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้จัดส่งรายละเอียดตามบัญชีจัดสรรดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนเงินให้โรงเรียนโดยตรง ซึ่งโรงเรียนสามารถเปิดดูรายละเอียดการจัดสรรได้จากเว็บ http://www.bopp-obec.info

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 120 โรงเรียนที่ ศธ  04116/335
  ลว.  26 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ราชการ สพฐ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมเกียรติ ยั่งยืน
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/337
  ลว.  26 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญร่วมประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาตร์
  รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม "มหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖" โดยสามารดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครได้ที่ www.uru.ac.th หรือ http://clinictech.uru.ac.th/resouce/index.php กรอกขัอมูลและส่งกลับที่ โทรสาร ๐-๕๕๔๑-๖๖๐๑-๓๑ ต่อ ๑๗๑๐ หรือ E-mail clinic_uru@hotmail.comภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/345
  ลว.  27 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  รายละเอียด : แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แจ้งจัดสรรให้เบื้องต้นร้อยละ 80 ของนักเรียน เนื่องจากยังไม่ทราบจำนวนนักเรียนที่แน่นอนของปีการศึกษา 2555 ทุกชั้นเรียน จึงขอจัดสรร 70% ก่อนเป็นการเบื้องต้นและ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณครบ 100% จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาตรวจสอบและรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เพื่อจัดสรรให้ครบ 100% ทุกรายการ ภายในภาคเรียนที่ 1/2555 ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/351
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านเครอะบอ ,
  เรื่อง : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนทำ MOU พัฒนาคุณภาพร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2554
  กลุ่มนโยบายและแผน

  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 120 โรงเรียนที่ ศธ  04116/360
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554(เพิ่มเติม 30%)
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้จัดส่งรายละเอียดตาม บัญชีจัดสรรสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนเงินให้โรงเรียนโดยตรง ซึ่งโรงเรียนสามารถเปิดดูรายละเอียดการจัดสรรได้จาก WebSite : www.plan.obec.go.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 111 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/361
  ลว.  28 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คู่มือและการใช้งานการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษ่า
  รายละเอียด : โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี2554 กรุณาใช้แบบรายงานจุดเน้น ในไฟล์ที่แนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 111 โรงเรียนที่ ศธ  04116/362
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 112 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/364
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 บนเว็บไซต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 119 โรงเรียนที่ ศธ  04116/365
  ลว.  29 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 บนเว็บไซต์(แก้ไขแทนฉบับเดิม)
  รายละเอียด : ขอยกเลิกหนังสือราชการฉบับเดิมเนื่องจากมีการผิดพลาดของการลง วันเดือนปี ของหนังสือราชการ โดยให้ยึดหนังสือฉบับนี้แทน คือวันที่ 29 มีนาคม 2555 ส่วนสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ใช้ไฟล์เดิม และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย นะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 126 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/368
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ศศิรา สาริกานนท์
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/369
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแก้ไข กบข.ต้องรอ 1 เดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมเกียรติ ยั่งยืน
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/372
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งรายงานผลการกรอกข้อมูลนักเรียน (โรงเรียนที่กรอกข้อมูลแล้ว)ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2555
  รายละเอียด : สำหรับโรงเรียนที่ยังวไม่ได้กรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลการรับนักเรียนดังกล่าวโดยเร่งด่วยด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/375
  ลว.  02 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา ,
  เรื่อง : การรายงานตามจุดเน้นภาคเรียนที่ 2
  รายละเอียด : การรายงานตามจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ไฟล์ที่แนบเปิดไม่ได้ กรุณาส่งใหม่ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 121 โรงเรียนที่ ศธ  04116/378
  ลว.  03 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดซื้อและแจกจ่ายหนังสือเรียนของสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/379
  ลว.  03 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ ,
  เรื่อง : การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา
  รายละเอียด : การรายงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา
  ไฟล์ที่แนบเปิดไม่ได้ กรุณาส่งใหม่ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/380
  ลว.  03 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลาการทางการศึกษา ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/381
  ลว.  03 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลาการทางการศึกษา ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/385
  ลว.  04 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพวาด ครั้งที่ 7 ปี 2555 หัวข้อ "ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม"
  รายละเอียด : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาส่งผลงาน ประกวดภาพวาดครั้งที่ 7 ปี 2555 หัวข้อ "ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม" หรืออื่นๆตามความสนใจ สอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต www.rscience.net หรือ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย www.moathai.com
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 125 โรงเรียนที่ ศธ  04116/393
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนที่รับไว้เขตพืท้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/394
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
  เรื่อง : โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเขตพื้นที่บริการเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/395
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
  รายละเอียด : สอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต www.rscience.net มูลนิธิเอ็มโอเอไทย www.moathai.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/397
  ลว.  09 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ร่นที่ 6
  รายละเอียด : สพฐ กำหนดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  รุ่นที่ 6

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 125 โรงเรียนที่ ศธ  04116/398
  ลว.  09 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
  รายละเอียด : สพฐ.กำหนดพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน- 20 กันยายน 2555
  เชิญร่วมประชุมทางไกล VDO Conference วันที่ 18 เมษายน เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.plan.obec.go.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04116/405
  ลว.  12 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
  เรื่อง : ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลโครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 100 โรงเรียนที่ ศธ  04116/410
  ลว.  18 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555(ครั้งที่ 1)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04116/413
  ลว.  19 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์"โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา"ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04116/414
  ลว.  19 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์"โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา"ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ถึง ศนูย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหวง(ศรช.) บ้านผาแดงใต้ ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 102 โรงเรียนที่ ศธ  04116/415
  ลว.  20 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนขั้น(ฉบับสมบูรณ์) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/417
  ลว.  23 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : เชิญโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ"
  รายละเอียด : มีข้อสงสัยติดต่อศน.สมคิด ศรีธร ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04116/421
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 104 โรงเรียนที่ ศธ  04116/422
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์, ผลงานเพลงและคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04116/423
  ลว.  24 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตรตัวอย่างประจำปี 2555
  รายละเอียด : สามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่ www.identity.opm.go.th ส่งตรงไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04116/426
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม)
  รายละเอียด : แจ้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม ตามประกาศที่แนบ เข้าร่วมประชุมวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 103 โรงเรียนที่ ศธ  04116/427
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  รายละเอียด : การพัฒนาครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 รุ่น โดยให้แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีจัดสรรที่แนบ เข้ารับการพัฒนาตามกำหนดการที่แนบ ด้วยนะคะ โดยให้เตรียม ของใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกายชุดขาว เครื่องนอน ไฟฉาย ยารักษาโรค และ อาหารแห้งเพื่อตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะมีการพัฒนาอีกรุ่นในปิดภาคเรียนครั้งต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 107 โรงเรียนที่ ศธ  04116/428
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 105 โรงเรียนที่ ศธ  04116/429
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เพิ่มเติมกำหนดการ และ แก้ไขบัญชีจัดสรรรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (แก้ไข)
  รายละเอียด : เพิ่มเติมกำหนดการของวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 และ แก้ไขบัญชีจัดสรรรายชื่อ ฯ ในหน้า 1 นะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/430
  ลว.  25 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธืส่งสื่อการเรียนการสอน e - leanning เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04116/438
  ลว.  27 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  รายละเอียด : เชิญเป็นวิทยากรวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2555 ณ วัดแม่ปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 109 โรงเรียนที่ ศธ  04116/440
  ลว.  01 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : แบบสำรวจ ชุดที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 114 โรงเรียนที่ ศธ  04116/441
  ลว.  01 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : แบบสำรวจ ชุดที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 119 โรงเรียนที่ ศธ  04116/443
  ลว.  01 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ict Summer Camp

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 115 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/444
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไข แบบสำรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รายละเอียด : แก้ไข แบบสำรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551(มีข้อสงสัยติดต่อ ศน.ธนกฤต) ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 121 โรงเรียนที่ ศธ  04116/446
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา "แบรนด์ครอสเวิร์ดเกทชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
  รายละเอียด : สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถหาข้อมูลโดยตรง จากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 681 9971 - 3 โทรสาร 02 681 9974 หรือเว็บไซด์ www.thaicrossword.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 114 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/447
  ลว.  02 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อตามแบบฟอร์มพร้อมระบุระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ โดยศึกษารายละเอียดจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 123 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/452
  ลว.  03 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามตัวชี้วัด
  รายละเอียด : ส่งคืนกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/454
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 129 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/455
  ลว.  04 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : ขอให้ทางโรงเรียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ตามแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนบพร้อมภาพประกอบ(ถ้ามี) ส่งกลับมายังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นพเก้า ตุลานนท์
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/459
  ลว.  09 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 2 รุ่น ระหว่าง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/460
  ลว.  10 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ข่าวดี กบข.ล่าสุดๆๆๆๆๆ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมเกียรติ ยั่งยืน
   -> 15 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/464
  ลว.  10 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านสบเมย ,
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)
  รายละเอียด : ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ รักษาราชการแทน เตรียมเลขที่คำสั่งและเข้ามาเซนต์คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในวันที่ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ด้วยค่ะ


  บางโรงเรียน เป็นคำสั่งที่มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/466
  ลว.  10 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มอบอำนาจการอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ภายในประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/469
  ลว.  11 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษาด้วยระบบ e-Training ผ่านเครือข่าย UTQ Online
  รายละเอียด : สพฐ. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน สมัครเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ
  e-Training ผ่านเครือข่าย UTQ ออนไลน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/470
  ลว.  11 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  รายละเอียด : สสวท. แจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ต้องเข้ารับการพัฒนากับคณะวิทยาศาสตร์
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/477
  ลว.  14 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : lส่งแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  รายละเอียด : รร.ได้ส่งแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไฟล์ที่แนบเปิดไม่ได้กรุณาส่งเหม่ หรือส่งป็นเอกสารก็ได้ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 120 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/489
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสัมนาวิชาการ เปิดบ้านนวัตกรรม
  รายละเอียด : ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ โดยแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมอบรมโดยตรงได้ที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ (E - mail) : eduinno.2012@gmail.com หรือส่งโทรสาร 0 2281 5216 , 0 2288 5880 ศน.สมคิด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 35 โรงเรียนที่ ศธ  04116/492
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 121 โรงเรียนที่ ศธ  04116/493
  ลว.  16 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกษณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/496
  ลว.  17 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : เชิญประชุมครูพี่เลี้ยง ตามโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (สานฝันโครงการพระเทพฯ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 116 โรงเรียนที่ ศธ  04116/497
  ลว.  17 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับข้อเสนอโครงการยุววิจัยยางพารา
  รายละเอียด : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนได้ที่ http://trfrubber.wordpress.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/498
  ลว.  17 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 52 (พ.ศ.2556-2557)
  รายละเอียด : สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.afsthailand.org

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 44 โรงเรียนที่ ศธ  04116/506
  ลว.  17 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนกฤษณพรรณ ,
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ.2548
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบข้อมูลนำส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2555เอกสารแนบอยู่ที่ช่องรับ-ส่งหนังสือนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/509
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านช่างหม้อ ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2548 เข้าเรียนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 108 โรงเรียนที่ ศธ  04116/510
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  รายละเอียด : สนใจสามารถพบอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น.
  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 111 โรงเรียนที่ ศธ  04116/511
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  รายละเอียด : สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://admission.swu.ac.th ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/512
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/513
  ลว.  18 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ ,
  เรื่อง : การจัดสรรและโอนเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนที่นำผลิตภัณฑ์ร่วมงานศิลปหัตกรรมนักรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 106 โรงเรียนที่ ศธ  04116/514
  ลว.  20 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียน ก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  รายละเอียด : แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ที่สมัครอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ lสนใจ ให้แจ้งยืนยันการเข้ารับการพัฒนากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะอบรม 26-29 พฤษภาคม 2555
  ณ คณะครุศาสตร์ ม ราชภัฏเชียงราย ติดต่อ อ.อำภา 0861895933
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/519
  ลว.  21 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เอกสารระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/521
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 (ที่ผ่านมา)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/522
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายเข้าไปเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/523
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 (ที่ผ่านมา)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/524
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน ภายใต้โครงการอบรมบุคคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คุณเต็มศิริ หรือคุณปารมี 0-2503-3333 ต่อ 520 และ 533 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/525
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/526
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านกอกหลวง ,
  เรื่อง : ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/528
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(โครงการ 1)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/529
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(โครงการ 2,3)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 24 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/531
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมแนวทางการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จำนวน 28 โรงเรียน กลุ่มนิเทศฯขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนนะคะ หนังสือนำส่งที่สมบรูณ์จะส่งตามมาอีกครั้งค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/532
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 14 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/533
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านมาลาเรียในสถานศึกษา
  รายละเอียด : มีข้อสงสัยติดต่อ ศน.ยนต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/534
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/535
  ลว.  22 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนเข้ารับการอบรมในโครงการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านมาลาเรียในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 24 โรงเรียนที่ ศธ  04116/537
  ลว.  23 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมแนวทางการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ส่งหนังสือนำส่งฉบับสมบูรณ์ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 124 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/538
  ลว.  23 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมและสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Go Green ปี 2555
  รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมและสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Go Green ปี 2555 สนใจสามารถสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/539
  ลว.  23 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อเด็กที่เกิดปี 2548เข้าเรียนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/545
  ลว.  23 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูที่เข้ารับการพัฒนา ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/547
  ลว.  24 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 (ที่ผ่านมา)
  รายละเอียด : แจ้งยกเลิกหนังสือเลขที่ ศธ 04116/1944 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เพราะหนังสือดังกล่าวส่งถึงสพป.และสพม. ทุกเขตเพื่อสำรวจข้อมูลนักเรียน รบกวนใช่แบบฟร์มที่ส่งมาให้ใหม่นี่ในการกรอกแบบสำรวจค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 124 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/548
  ลว.  24 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสรุปรายงานผลการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะร์กรอกแบบสรุปรายงานกลับมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/549
  ลว.  24 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การโอนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/550
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 23 โรงเรียนที่ ศธ  04116/551
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านสบเมย ,
  เรื่อง : การเสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ....
  รายละเอียด : แจ้งผู้รับผิดชอบนำส่งแบบรับฟังความคิดเห็นมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/552
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยห้า ,
  เรื่อง : โครงการอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
  รายละเอียด : โครงการอบรมครูคอมพิวเตอร์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/553
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สร้างค่านิยม เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการส่งกลับมายังกลุ่มส่งเสริมกาาจัดการศึกษา ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 ทาง e-mail: youthpacc@gmail.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/554
  ลว.  25 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.onec.go.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 129 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/559
  ลว.  28 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนการอบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ตามที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มีหนังสือแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปี 2555 เข้ารับการอบรม ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2555 นั้น เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการที่จะต้องเลื่อนการจัดการอบรมออกไปก่อน หากทราบกำหนดการที่แน่ชัด แจ้งจะให้ทุกท่านทราบอีกครั้งต่อไป
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/560
  ลว.  28 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การอบรมการสอนอ่านและสอนวรรณคดีตามหลักสูตรใหม่ พศ 2551
  รายละเอียด : ผู้สนใจร่วมการอบรม ติดต่อโดยตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง คล้ายสมบูรณ์ โทร.086-8030444 โทรสาร 035-252314

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04116/561
  ลว.  28 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/562
  ลว.  28 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2555
  รายละเอียด : แจ้งความจำนงเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/563
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนการอบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปี 2555
  รายละเอียด : หากทราบกำหนดที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/564
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนการอบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปี 2555(ประชุมเตรียมการ)
  รายละเอียด : หากทราบกำหนดที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/565
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ,
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนการอบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปี 2555 (ประชุมเตรียมการ)
  รายละเอียด : หากทราบกำหนดการที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/566
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การแจกชุดสื่อคู่มือการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์
  รายละเอียด : โรงเรียนที่สนใจ ติดต่อ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 02-225 2777 ต่อ 415

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/567
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา
  รายละเอียด : ผู้ที่สนใจโครงการสมัครเข้ารับการอบรมได้ www.standard2011.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/568
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยเป็นหนึ่ง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ๖๒ ปี บรมราชาภิเษก
  รายละเอียด : ผู้ที่สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ www.รวมใจไทยเป็นหนึ่ง.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/571
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ออก ,
  เรื่อง : แบบรายงานจุดเน้น (ตามมาตรการหลัก 9 ประการ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/572
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : กำหนดการอบรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/573
  ลว.  29 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ขอให้ท่านดำเนินการกรอกแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนของสถานศึกษา พร้อมรายงานส่งให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภานในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 126 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/580
  ลว.  30 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมพุทธชยันตี
  รายละเอียด : เชิญชวนจัดสัปดาห์วิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึง ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ได้กำหนดให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติกิจกรรมพร้อมเพียงกันในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ คือ๑. รักษาศีล ๕๒. ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์๓. ใส่เสื้อขาว
  ๔. รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน๕. สวดมนต์แปล๖. รณรงค์ลด ละ เลิก สุราและสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน พร้อมรายงานการดำเนินกิจกรรมตามแบบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม แนบรูปการกัดกิจกรรม ส่งกลับมายังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นพเก้า ตุลานนท์
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/583
  ลว.  31 พฤษภาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านหนองม่วน ,
  เรื่อง : กรอกใบสมัครอบรมคุณธรรม ณ วัดแม่ปาง (ย้อนหลัง)
  รายละเอียด : ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีรายชื่อด้านล่างมากรอกใบสมัครการอบรมคุณธรรม ฯ ณวัดแม่ปาง โดยด่วน เพราะต้องนำส่งไปยังสำนักงานคุรุสภา
  1.นางสาวศิริประภา (บ้านแม่ขีด) 2.นางเบญจวรรณ ภัทรเมธีนนท์ ( ราช 21 ) ,
  3.นางสาวอรชา เนื่องอุตย์ (บ้านสันติสุข ) 4. ายอภิชัย กันทาหอม (สังวาลย์วิทยา) 5.นางสุณี สุรางค์พนา (ราช 21 ) 6.นางทักษ์วรัตน์ ศรีใจวงษ์ (บ้านหนองม่วน )
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/603
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/604
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา เถ้าแก่น้อย ซูโดกุ เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/606
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 36 โรงเรียนที่ ศธ  04116/607
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านแม่แคะ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลผู้เรียนที่มีฐานะยากจน ร้อยละ 34 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ พร้อมทั้งนำส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/610
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การสัมนาวิชาการ
  รายละเอียด : ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนาวิชาการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://comcentre.lpruac.th/itfair7/

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/611
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์
  รายละเอียด : โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.trueplookpanya.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/612
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ"เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/613
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
  รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานพร้อมรูปภาพที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/614
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/615
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวด SEAMEO-Japan Education For Sustainable Deveiopmeent / (ESD) Award
  รายละเอียด : โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งข้อมูลเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.seameo.org

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/617
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/618
  ลว.  06 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 10 ปี 2556
  รายละเอียด : โครงการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 10 ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/620
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2555 ( ระดับเขตพื้นที่การศึกษา )
  รายละเอียด : กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 นะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/622
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/623
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการโรงหนังประชาชน
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/624
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา แบรนด์ครอสเวริ์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ แบรนด์ซูโดกุ ชิงแชมป์นานาชาติ
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/625
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
  เรื่อง : โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม เฉลิมฉลองพุทธชันตี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/629
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธืมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุดรป 2012
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04116/630
  ลว.  08 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (รุ่นที่ 2 )
  รายละเอียด : แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุม วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ(อาคารอำนวยการ) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ส่วนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ แจกในวันเข้าร่วมการประชุมนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/631
  ลว.  11 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลิด ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปลูกฝังรักสำนึกและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/632
  ลว.  11 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยงู ,
  เรื่อง : การย้ายครูพี่เลี้ยงมาสอนที่โรงเรียนบ้านห้วยงู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 137 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/633
  ลว.  11 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลกิจกรรมโรงเรียนของหนู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 137 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/634
  ลว.  11 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555
  รายละเอียด : ติดต่อรายละเอียดได้ที่ ศน. นพเก้า ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/636
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (รุ่นที่ 2)
  รายละเอียด : ผู้มีรายชื่อกรุณาแจ้งยืนยันการเข้ารับการพัฒนาที่เบอร์โทรศัพท์ 053-621303 ต่อ 16 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04116/637
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านแม่ลามา ,
  เรื่อง : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี 2555
  รายละเอียด : มีข้อสงสัยติดต่อศน.ประชัน แสนใจค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 140 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/639
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/640
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( รุ่นที่ 2 )
  รายละเอียด :  แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( รุ่นที่ 2 )วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2555 ณ สวนสุขจริงหนอ อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เตรียมอาหารแห้งเพื่อร่วมทำบุญตักบาตร ( พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ) ไปด้วยนะคะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/642
  ลว.  12 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : การขออนุญาตให้คณะถ่ายทำวีดีโอ กิจกรรม 5 ห้องชีวิต
  รายละเอียด : มีข้อสงสัยติดต่อ ศน.ธนกฤต ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04116/644
  ลว.  13 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( รุ่นที่ 2 )
  รายละเอียด : แจ้งผู้มีรายชื่อดังประกาศ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 16-20 มิถุนายน 2555 รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/645
  ลว.  13 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวด กรุณาติดต่อคุณวันวิสาข์ 02-301-1093-(5)วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. -17.00 น. ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/646
  ลว.  13 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย ,
  เรื่อง : แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/648
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอรายชื่อเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รายละเอียด : ส่งรายชื่อภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/650
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยห้า ,
  เรื่อง : แจ้งผลการเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2
  รายละเอียด : แจ้ง นายอัศวิน วงศ์พุ่ม , นายเกียรติศักดิ์ กุลสวัสดิ์มงคล , นายณัฐพงศ์ สายสุริยะ เข้าร่วมการอบรมพัฒนา ในวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2555 ด้วยนะคะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04116/651
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : มอบหนังสือแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องโรคมาลาเรีย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  รายละเอียด : ให้มาติดต่อรับหนังสือแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง มาลาเรีย โรงเรียน ละ 2 เล่ม ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 129 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/654
  ลว.  15 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 (ที่ผ่านมา)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ยังไม่ได้สำรวจข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ กรุณาส่งแบบสำรวจที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ าภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/655
  ลว.  15 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา
  รายละเอียด : ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04116/656
  ลว.  15 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  รายละเอียด : มีข้อหาริอติดต่อ ศน.ประชันค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/658
  ลว.  15 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555
  รายละเอียด : คำสั่งฉบับสมบรูณ์จะให้คณะกรรมการในวันประชุมค่ะ ศน.นพเก้า

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/661
  ลว.  19 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ "การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/664
  ลว.  19 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือแจ้งบุคคลากรผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมเป็นวิทนากรในการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ชั้นความรู้(A.T.C.) ระหว่างวันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/667
  ลว.  20 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุม
  รายละเอียด : ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบ
  เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 135 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/668
  ลว.  20 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ,
  เรื่อง : เชิญประชุม (แก้ไข)
  รายละเอียด : ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายชื่อไฟล์แนบ
  เข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น.
  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04116/672
  ลว.  20 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/673
  ลว.  20 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการเมืองไทยคนดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/674
  ลว.  20 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบเสนอข้อมูลประวัติประวัติ โครงการเมืองไทยคนดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ผู้สนใจร่วมโครงการสามารถส่งแบบเสนอข้อมูลฯ พร้อมภาพกิจกรรมใส่ซีดี ส่งที่กลุ่มนิเทศฯ ศน.นพเก้าภายในวันที่ 21 มิถุนายน ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/675
  ลว.  20 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บริหารงานบุคคล , นโยบายและแผน , ส่งเสริมการจัดการศึกษา , อำนวยการ , งานเลขานุการ , ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน , งานการเงินและสินทรัพย์ , งานพัสดุ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองไทยเมืองคนดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/676
  ลว.  20 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บริหารงานบุคคล , นโยบายและแผน , ส่งเสริมการจัดการศึกษา , อำนวยการ , งานเลขานุการ , ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน , งานการเงินและสินทรัพย์ , งานพัสดุ ,
  เรื่อง : แบบเสนอข้อมูลประวัติประวัติ โครงการเมืองไทยคนดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งแบบเสนอข้อมูลได้ที่ ศน.นพเก้า ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/677
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน)
  รายละเอียด : สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรม และสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่ www.skp.moe.go.th/th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/678
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านสบเมย ,
  เรื่อง : ไฟล์ข้อมูลนักเรียนที่มีฐานะยากจน ร้อยละ 34 ในระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 1-6
  รายละเอียด : แจ้งผู้รับผิดชอบ นำส่งไฟล์ข้อมูลที่พิมพ์ด้วยโปรแกรม excel ที่กลุ่มส่งเสริม ฯ สพป.มส.2 โดยด่วนนะคะ (เนื่องจากโรงเรียนของท่านนำส่งเป็นแบบเอกสาร)
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/680
  ลว.  21 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/682
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/683
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ,
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/684
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านคะปวง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/686
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
  เรื่อง : ถอนชื่อออกจากคำสั่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/687
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
  เรื่อง : แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04116/689
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการ ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิก
  รายละเอียด : กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/690
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : การขออนุญาตให้คณะถ่ายทำวีดีโอ กิจกรรม 5 ห้องชีวิต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 147 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/693
  ลว.  22 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการจำหนน่ายเสื้อยืดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือครั้งที่ 62 ประจำปี 2555
  รายละเอียด : โรงเรียนที่สนใจสั่งจองสื้องานศิลปหัตกรรม ภาคเนือครั้งที่ 62 ปี2555 สามารถส่งแบบสำรวจที่แนบไฟล์ ส่งที่กลุ่มงานนิเทศ ตั้งแต่บัดนี ถึง วันที่ 4 กรกฏาคม 2555 หรือส่งแบบสำรวจความต้องการทาง e -office ก็ได้ค่ะ เสื้อราคาตัวละ 220 บาทค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 144 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/695
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2555+
  รายละเอียด : ส่งแบบขอรับทุนและเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04116/696
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 147 โรงเรียนที่ ศธ  04116/697
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ค้นหาสุดยอดเด็กไทยลายมือสวยที่สุดในประเทศไทยรับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/698
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
  เรื่อง : จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำ อย.น้อย
  รายละเอียด : ด้วยสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำ อย.น้อย วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดังนั้นจึงใคร่ขอท่านแจ้งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว ภายในวันที่ 27 มิ.ย. 2555 ที่กลุ่มส่งเสริม ฯ เบอร์ 053-681329 ต่อ 16 และ 081-9559195

  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 45 โรงเรียนที่ ศธ  04116/699
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยห้าใหม่ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ,
  เรื่อง : อบรมโครงการ Schoolnet Obec Chanel.
  รายละเอียด : รร.บ้านป่าโปงสาขาห้วยเหี้ยะ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/701
  ลว.  26 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รายชื่อวิทยากร
  รายละเอียด : ส่งรายชื่อภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 145 โรงเรียนที่ ศธ  04116/702
  ลว.  26 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04116/703
  ลว.  26 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนภาษาไทยเทคนิคการสอนเขียนและบูรณาการทักษะเพื่อการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 145 โรงเรียนที่ ศธ  04116/704
  ลว.  26 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนภาษาไทยเทคนิคการสอนเขียนและบูรณาการทักษะเพื่อการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 26 โรงเรียนที่ ศธ  04116/705
  ลว.  26 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
  เรื่อง : อบรมลูกเสือชาวบ้าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04116/708
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ,
  เรื่อง : อบรมลูกเสือชาวบ้าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 144 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/710
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การมอบรางวัลครูสอนดีจังหวัดแม่ฮ่องสนอ ปี 2554
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อพร้อมกำหนดการรับรางวัลครูสอนดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 2 กรกกาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04116/711
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออก ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/712
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประขาสัมพันธ์ เชิญร่วมอบรมการสอนอ่านและสอนวรรณคดีตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 48 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/714
  ลว.  27 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง ,
  เรื่อง : การจัดวัคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือโรงเรียนที่จะเข้่าร่วมกิจกรรมแจ้งความจำนงได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/716
  ลว.  28 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรุ้ ศิลปะและ กอท.
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อครูกลุ่มสาระทัศนศิลป์ และ กอท. ประชุม 13-15 กรกฏาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/721
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04116/722
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง ,
  เรื่อง : การจัดอบรมให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กนักเรียนชขั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04116/723
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง ,
  เรื่อง :  การจัดอบรมให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กนักเรียนชขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รายละเอียด : แจ้งยกเลิกหนังสือส่งเลขที่ ศธ 04116/2688 เรื่อง การจัดอบรมให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หากทราบวันเวลาแน่นอนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/724
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการและรายชื่อครู ผู้บริหาร ที่เข้ารับการพัฒนา ฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 7-8 , 14-15 กรกฏาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/725
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/726
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 138 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/727
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนภาษาไทย:เทคนิคการสอนเขียนและบูรณาการทักษะเพื่อการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
  รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 9 มิ.ย. ณ โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
  วันอังคารที่ 10 มิ.ย. ณ. หอประชุมทองสวัสดิ์วิทยาคาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/730
  ลว.  29 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม...เอกลักษณ์ไทย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04116/731
  ลว.  02 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง ,
  เรื่อง : การจัดอบรมให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กนักเรียนชขั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04116/739
  ลว.  04 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
  เรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการดำเนินการตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/741
  ลว.  04 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/742
  ลว.  04 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ,
  เรื่อง : ขอส่งใบสมัคร โรงเรียนนำร่องโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : กรุณาส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555 ศน.ประชัน
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/746
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : เรื่อง เชิญชวนโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพฤติกรรมมาลาเรียในสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรื่อง เชิญชวนโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพฤติกรรมมาลาเรียในสถานศึกษา พบอาจารย์พึ่งพิศ และคณะนิเทศเพื่อปรึกษาหารือการใช้แผนฯ โดยมาพบได้ตามความสะดวกในการเดินทางของโรงเรียนที่โรงแรมริเวอร์เฮาส์ อ.แม่สะเรียง ภายในวันที่ 6 กรกฏาคม 2555
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/748
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์การแข่งพูดภาษาอังกฤษ ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/749
  ลว.  06 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายชื่อครูเข้ารัยการอบรมภาษาไทย
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อครูเข้ารัยการอบรมภาษาไทย วันที่ ๙ - ๑๐ ก.ค. ๕๕ ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 116 โรงเรียนที่ ศธ  04116/754
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555
  รายละเอียด : สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 120 โรงเรียนที่ ศธ  04116/755
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อและกำหนดการพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04116/759
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ,
  เรื่อง : ประกาศ "การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น"ประจำปี 2554
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04116/760
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมการดำเนินงานตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/761
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04116/762
  ลว.  09 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/764
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/765
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กำหนดโครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/766
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
  เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมการดำเนินงานตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/767
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ความเคลื่อนไหว กองทุน กบข.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมเกียรติ ยั่งยืน
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/768
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้า

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมเกียรติ ยั่งยืน
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04116/769
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/770
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขยายเวลาการสำรวจความต้องการเสื้อยืดโปโลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานนิเทศฯขยายเวลาสั่งจองเสื้อยืดโปโลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปี2555 สามารถสั่งจองได้ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2555 โรงเรียนที่สนใจและยังไม่ได้สั่งจองสามารถสั่งจองได้ ทาง e-office ก็ได้ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/816
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวอย่างรอบด้าน
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/774
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณภาพการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/775
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กรอกข้อมูลนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/776
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมวิทยากรเตรียมการจัดค่ายแกนนำสภานักเรียนรวมใจพัฒนาเด็กไทยตามวิถีประชาธิปไตย
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 29 โรงเรียนที่ ศธ  04116/778
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การประชุมวิทยากรเตรียมการจัดค่ายแกนนำสภานักเรียนรวมใจพัฒนาเด็กไทยตามวิถีประชาธิปไตย
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/779
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมวิทยากรเตรียมการจัดค่ายแกนนำสภานักเรียนรวมใจพัฒนาเด็กไทยตามวิถีประชาธิปไตย
  รายละเอียด : รายชื่อดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/781
  ลว.  10 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมวิทยากรเตรียมการจัดค่ายแกนนำสภานักเรียนรวมใจพัฒนาเด็กไทยตามวิถีประชาธิปไตย
  รายละเอียด : ยกเลิกหนังสือ ที่ ศธ 04116/ว2852 10 กรกฎาคม 2555 เนื่องจากใบปะหน้าผิดค่ะ ส่งเอกสารตัวใหม่ให้แล้วค่ะ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/786
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มส 2
  รายละเอียด : การประชุมผู้บิหาร วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ตามวาระกลุ่มนิเทศฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/787
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมวัย ประถมึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
  รายละเอียด : การประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ตามวาระของกลุ่มนิเทศฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/788
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555
  รายละเอียด : สามารถส่งแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้าโครงการดังกล่าวได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/790
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/791
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/792
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04116/794
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การจัดค่ายแกนนำสภานักเรียนรวมใจพัฒนาเด็กไทยตามวิถีประชาธิปไตย
  รายละเอียด : แจ้งส่งรายชื่อภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 9 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/795
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : เชิญประชุมครูพี่เลี้ยง เครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันพระเทพฯ)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้ครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันพระเทพฯ) เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/796
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : หากท่านสนใจให้ส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/798
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่จอ ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการและรายชื่อู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จุดพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 132 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/800
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู (10 มิ.ย.)เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนักเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน ผ่านเว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.info/obec55 เมนูรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายหัว เนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ไม่สามารถประมวลผลได้ตามปกติ โดยจะเปิดระบบให้เปิดระบบให้กรอกข้อมูล ระหว่างวันที่ 10- 16 กรกฏาคม 2555
  สำหรับโรงเรียนที่ไม่แน่ใจว่า ได้ยืนยันข้อมูลแล้ว หรือยัง ไห้ตรวจสอบได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obecach26/schoolmis/list?educationyear=2555-1&areacode=58020000

  *หมายเหตุ ได้แจ้งเรื่องให้ผู้บริหารแล้วในวันประชุม ผู้บริหาร วันที่ 10 กรกฏาคม 2555
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/801
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนกฤษณพรรณ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04116/803
  ลว.  12 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเปลี่ยนสถานที่และกำหนดการอบรม "การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน"รายชื่อตามเอกสารแนบ
  รายละเอียด : รร.แม่ลางิ้ว,บ้านโตแฮ,บ้านโกเประ,บ้านปอหมื้อ,บ้านเจ่อปร่าคี, รายชื่อโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญา ตามเอกสารแนบท้าย โดยขอให้โรงเรียนที่สมัครในโครงการทรูปลูกปัญญาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อเข้าอบรมผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com หรือ โทร 02 -615-9615 ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/805
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการ"ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศนาสนาและจริยธรรม"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04116/806
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
  เรื่อง : การแจ้งเปลี่ยนสถานที่และกำหนดการอบรม"การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน"
  รายละเอียด : รร.แมลางิ้ว,บ้านโดแฮ,บ้านโกแประ,บ้านปอมื้อ,บ้านจ่อปร่าคี กลุมบริษัททรู แจ้งเปลี่ยนสถานที่ สามารถเข้ดูเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com หรือ โทรสาร 02-615-9615 ตามรายละเอียดแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/807
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/809
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง ,
  เรื่อง : แจ้งย้ำการนำส่งข้อมูล(การศึกษาต่อขอนักเรียน)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนกรอกข้อมูล ด่วนและส่งกลับมาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/810
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งย้ำการนำส่งข้อมูล(การศึกษาต่อขอนักเรียน)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนกรอกข้อมูล ด่วนและส่งกลับมาที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยค่ะ (แบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้น ป.6ศึกษาต่อระดับ ม.1 ส่งมาแล้วเหลือแต่ระดับชั้น ม.3 ศึกษาต่อม.4หรือ ปวช.1 ค่ะ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/811
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
  เรื่อง : แจ้งย้ำการนำส่งข้อมูล(การศึกษาต่อขอนักเรียน)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนกรอกข้อมูล ด่วน และส่งกลับที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/812
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ,
  เรื่อง : การสั่งจองเสื้อยืดโปโลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  รายละเอียด : รร.ได้ส่งหนังสือสั่งจองเสื้อยืดฯ ไฟล์ที่แนบเปิดไม่ได้ กรุณาส่งใหม่ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 124 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/815
  ลว.  14 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูกล่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ปฐมวัย ฯ ตามโครงการยกระดับคุณภาพคร
  รายละเอียด : ด่วน แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/817
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่และ ,
  เรื่อง : ติดตามการขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/818
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
  เรื่อง : แบบรายงานข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน
  รายละเอียด : แบบสำรวจการศึกษาต่อระดับชั้น ป.6 ศึกษาต่อชั้น ม.1 กรุณาส่งไฟล์มาให้ใหม่ด้วยค่ะเนื่องจากเปิดไม่ได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/819
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 119 โรงเรียนที่ ศธ  04116/820
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการสถานศึกษาป้องกันยาสเพติดดีเด่น
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/821
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อครูประชุมเชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
  รายละเอียด : หนังสือที่ส่งไฟล์แนบเปิดไม่ได้กรุณาส่งใหม่ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 121 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/822
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 121 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/825
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  รายละเอียด : ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา จากวันที่ 18-20 กค. 55 เป็นว้นที่ 25-27 กค. 55 (แล้วจะนำส่งหนังสือขอเลื่อนให้โรงเรียนทีหลัง)
  ศน.สมคิด ศรีธร
  โทร. 0801225455
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 123 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/826
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เรื่อง การสร้างเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/827
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ,
  เรื่อง : ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมฯ และขอเชิญเป็นวิทยากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/828
  ลว.  16 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมฯ และขอเชิญเป็นวิทยากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/829
  ลว.  17 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/830
  ลว.  17 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ ,
  เรื่อง : คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายส่งเสริมการอ่านบูรณาการเรียนรู้"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 114 โรงเรียนที่ ศธ  04116/833
  ลว.  17 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ "เด็กไทยรักษ์น้ำ" ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 15 ตุลาคม 2555 สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dekthaicomtest.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04116/840
  ลว.  18 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 102 โรงเรียนที่ ศธ  04116/841
  ลว.  18 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อ-แม่เลิกเหล้า ปีที่ 3(โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/842
  ลว.  18 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
  เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำเพื่อดำเนินการตามโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 110 โรงเรียนที่ ศธ  04116/843
  ลว.  18 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04116/844
  ลว.  18 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : แจ้งย้ำการนำส่งโครงการ(ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/846
  ลว.  18 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
  ถึง : โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ ,
  เรื่อง : ส่งเอกสารเบิกค่าจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-NET
  รายละเอียด : โรงเรียนบ้านอุดดาเหนือยังค้างส่งเอกสารเบิกค่าฯ O-NET จำนวน 750 บาท ให้รีบๆส่งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 55 นี้ โรงสุดท้ายแล้วนะคะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
   -> 106 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/849
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา
  รายละเอียด : รายละเะอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 109 โรงเรียนที่ ศธ  04116/850
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคนรุ่นใหม่...รักษ์สุนทราภรณ์
  รายละเอียด : สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.royalparagonhall.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 108 โรงเรียนที่ ศธ  04116/851
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเก็บเงินค่าบำรุง ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04116/854
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทุนการศึกษา และข้อมูลของโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ให้กับเยาวชนและสตรีที่สนใจ
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04116/855
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 94 โรงเรียนที่ ศธ  04116/856
  ลว.  19 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62 ปี2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 103 โรงเรียนที่ ศธ  04116/862
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : เพิ่มเติม ตารางบัญชีรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้อ ๓

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นฤมล เขียวมูล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/863
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
  เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาส่งเสริมระบบประกันภายใน
  รายละเอียด : หนังสือที่ตอบเข้ารับการอบรมคุณภาพภายใน ไฟล์ที่แนบไม่ใช่เป็นแบบตอบรับเข้าร่วมใกรอบรม กรุณาส่งใหม่ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 109 โรงเรียนที่ ศธ  04116/866
  ลว.  20 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เร่งรัดมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นฤมล เขียวมูล
   -> 110 โรงเรียนที่ ศธ  04116/868
  ลว.  21 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ปฐมวัย ฯ ตามโครงการยกระดับคุณภาพคร
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระ ฯ ให้ข้าราชการครู
  ที่มีรายชื่อนำสำเนาหนังสือฉบับนี้ที่ ผอ.รร. ให้ควาสมเห็นชอบ นำมายืมเงินค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง /ค่าที่พัก และพาหนะ ได้ที่กลุ่มการเงิน ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 113 โรงเรียนที่ ศธ  04116/869
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นฤมล เขียวมูล
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/873
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ครูผู้นำศูนย์ ETV
  รายละเอียด : ขอเชิญรับสื่อและคู่มือประจำศูนย์ ETV ได้ที่กลุ่มนิเทศฯสพป.มส.2
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/874
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
  เรื่อง : lส่งแบบตอบรับการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนา ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
  รายละเอียด : ถึงเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ ไฟล์ที่แนบส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการพัฒนา ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งมาไม่ใช่ทั้ง 2 ครั้งค่ะ ไฟล์ที่แนบส่งมาเป็นบันทึกข้อความที่ทำขึ้นที่กรมทหารพรานที่ 36 กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมใหม่ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 121 โรงเรียนที่ ศธ  04116/878
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาพนักงานราชการ
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดการพัฒนาพนักงานราชการ วันที่ 30 กรกฏาคม 2555 ณ
  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร/ตรวจรายชื่อ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04116/883
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านแม่ลามา ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย "ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 126 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/886
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มาตรการส่งเสริมการเขียนและการคิดคำนวณในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04116/888
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ,
  เรื่อง : ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ 3 ด้าน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  รายละเอียด : โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขา บ้านกองแปเหนือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04116/889
  ลว.  23 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ 3 ด้าน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 10 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/890
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาชีวิตครูตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิขพอเพียงและการสร้างวินัย
  รายละเอียด : กำหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ฯ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/891
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ให้นำส่งภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30 น.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/897
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/899
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา๒๕๕๔
  รายละเอียด : โรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับเงินจัดสรร กรุณาติดต่อที่งานการเงินสำนักงานเขต ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04116/900
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผลงานดีเด่น "กระบวนการศึกษาชุมชน" ตามโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทย และความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/902
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
  เรื่อง : การจัดงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค (ภาคเหนือ)
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/903
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/904
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/906
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 132 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/907
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระภาษาไทยบูรณาการ
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่อบรมครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยบูรณาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/908
  ลว.  25 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง :  เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แกนนำศูนย์พัฒนาการศึกษาที่จะเข้ารับการอบรมในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555
  รายละเอียด : แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทราบ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แกนนำศูนย์พัฒนาการศึกษาที่จะเข้ารับการอบรมในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 นี้ กรุณา นำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (หน้าปกสีเทา) 2.แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (หน้าปกสีน้ำเงิน) 3.แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 1 หน่วยการเรียนรู้ 4.สำเนาคำอธิบายรายวิชาของสาระที่รับผิดชอบค่ะ

  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 42 โรงเรียนที่ ศธ  04116/910
  ลว.  26 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้าใหม่ , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านกะริคี , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยโผ ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุรภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 131 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/912
  ลว.  26 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมโครงการ Thailand Go Green ปี ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 123 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/914
  ลว.  27 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/915
  ลว.  27 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 10 ปี 2556
  รายละเอียด : โครงการคัดเลือกครูดีในดวงใจ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/916
  ลว.  30 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน
  รายละเอียด : เชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นพิธีกรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/917
  ลว.  30 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ"ศธ.ร่วมใจถวายสักการะ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/923
  ลว.  31 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
  รายละเอียด : เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 43 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/924
  ลว.  31 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้งการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  รายละเอียด : ให้ครูที่มีรายชื่อตามคำสั่งเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดรายชื่อตามคำสั่ง หากมีการพิมพ์ชื่อผิดสามารถแจ้งแก้ไขด่วน ที่ 053 681329 ต่อ 22

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 30 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/926
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
  รายละเอียด : ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเทพในวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 9.00น ณห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 123 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/928
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  รายละเอียด : เรียน คณะกรรมการ การรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามคำสั่ง สพป. มส๒ คำสั่งที่ ๓๖๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 30 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/929
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านเครอะบอ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
  รายละเอียด : ร่างคำสั่งเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 125 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/931
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/932
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/934
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการ "ครอสเวริร์ดเกม เอแม็ท คำคม และชูโดกุ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๖" พศ.๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/935
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์มอบหมายให้ข้าราชการเป็นวิทยากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นฤมล เขียวมูล
   -> 4 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/936
  ลว.  01 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นฤมล เขียวมูล
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/941
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมครู เรื่อง การสอนเพศศึกษาและรักปลอดภัยในวัยรุ่น
  รายละเอียด : ขอให้ส่งแบบตอบรับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/942
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04116/945
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายชื่อครูและนักเรียนอบรมห้องสมุด
  รายละเอียด : ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ส.ค. ๕๕ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04116/946
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมคัดเลือกผลงานรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับปฐมวัย ปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมคัดเลือกผลงานรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับปฐมวัย ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 38 โรงเรียนที่ ศธ  04116/947
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมชมการคัดเลือกและแสดงผลงานรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับปฐมวัย ปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมชมการคัดเลือกและแสดงผลงานรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับปฐมวัย ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๕ ณ ห้องประชุมกระพ้จั่น สพป.มส.๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/950
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "ร้อง เล่น เต้น ล้าง ปี ๒"
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 142 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/951
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เร่งรัดการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรง
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04116/953
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งภาพวาดเข้าประกวด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 145 โรงเรียนที่ ศธ  04116/954
  ลว.  06 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ"การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิค e-gp ระยะที่ 2 "

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง
   -> 11 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/956
  ลว.  07 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : ส่งเอกสารยืนยันการรับเงิน 3000 บาท โครงการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านมาลาเรียในสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ท่านผู้อำนวยโรงเรียนทุกท่าน
  ด้วยมูลนิธิคีนันฯโครงการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านมาลาเรียในสถานศึกษา ได้โอนเงินโรงเรียนละ 3,000 บาท ในครบทุกโรงเรียนแล้ว และทางมูลนิธิฯจำเป็นต้องขอ หนังสือเอกสารยืนยันการรับเงิน จากทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียน โดยมีลายเซ็นต์ของท่านผู้อำนวยการ และมีตราประทับของโรงเรียน พร้อมข้อความดังต่อไปนี้

  “ทางโรงเรียน.... ได้รับเงินจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) จากมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาพ เรื่องโรคมาลาเรีย ภายใต้โครงการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านมาลาเรียในสถานศึกษา”
  โดยหนังสือนั้น ให้เรียนถึง มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และส่งมาที่ กลุ่มนิเทศฯ สพป.มส.2 โดยทาง กลุ่มนิเทศฯ จะเป็นผู้รวบรวมส่งทางมูลนิธิต่อไป จึงเรียนท่านผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในโครงการ ดำเนินการส่งโดยด่วน ขอบคุณมากครับ
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 145 โรงเรียนที่ ศธ  04116/959
  ลว.  07 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง
   -> 144 โรงเรียนที่ ศธ  04116/961
  ลว.  07 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การขออุดหนุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04116/962
  ลว.  07 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 156 โรงเรียนที่ ศธ  04116/964
  ลว.  07 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาหารอ่านการเขียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 152 โรงเรียนที่ ศธ  04116/965
  ลว.  07 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 53 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/968
  ลว.  07 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : คำสั่ง การรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  รายละเอียด : คำสั่งฯ ปรับปรุงแก้ไขฉบับล่าสุดค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04116/969
  ลว.  08 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  รายละเอียด : เรียนประธานศูนย์เครือข่ายและเลขาศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ฯ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เข้าร่วมประชุม กรุณานำเอกสาร ๑. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒. ประกาศ เรื่องกิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๒ มาด้วย (ที่ส่ง ทาง e-office สามารถดาวโหลดได้ค่ะ)
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 150 โรงเรียนที่ ศธ  04116/970
  ลว.  08 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 15/2556 (มูลนิธิดำรงชัยธรรม)
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 155 โรงเรียนที่ ศธ  04116/971
  ลว.  08 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การบูรณาการแผนงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04116/973
  ลว.  08 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  รายละเอียด :  เรียนประธานศูนย์เครือข่ายและเลขาศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ฯ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เข้าร่วมประชุม กรุณานำเอกสาร ๑. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒. ประกาศ เรื่องกิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๒ มาด้วย (ที่ส่ง ทาง e-office สามารถดาวโหลดได้ค่ะ)


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 147 โรงเรียนที่ ศธ  04116/974
  ลว.  08 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน"นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕" (Thailand Research Expo 2012)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/978
  ลว.  09 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป ,
  เรื่อง : การคัดเลือกครูเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๕"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 147 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/979
  ลว.  09 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครสอบนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๕
  รายละเอียด : สสวท.รับสมัครสอบนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบที่ ๑ สมัครทางเว็บไซด์ http://www3.ipst.ac.th/genius/ โดยสมัครภายในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ส.ค. ๕๕ และชำระเงินระหว่างวะนที่ ๑ - ๓๑ ส.ค. ๕๕ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซด์ข้างต้น
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/980
  ลว.  09 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : คำสั่งรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  รายละเอียด : แก้ไขชื่อครูค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 152 โรงเรียนที่ ศธ  04116/981
  ลว.  09 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ขอแจ้งขยายเวลาในการส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04116/982
  ลว.  10 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญเข้าร่วมงานพิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 152 โรงเรียนที่ ศธ  04116/983
  ลว.  14 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคัญบัญชาลูกเสือหลักสูตรระเบียบแถว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 149 โรงเรียนที่ ศธ  04116/985
  ลว.  14 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส่งแบบสำรวจข้อมูลครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใป 2554-2555
  รายละเอียด : สพฐ.กำหนดติดตามและประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/987
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน 8-11 ปี หัวข้อ เพื่อนรักอวกาศ
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
  เชิญส่งนักเรียนเข้าร่วม การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน 8-11 ปี หัวข้อ เพื่อนรักอวกาศ สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.gistda.or.th
  ขอบคุณมากครับ
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 148 โรงเรียนที่ ศธ  04116/988
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการการออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/989
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองคา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมงานชุมชนสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมวิถี 4 ไทและชนเผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 149 โรงเรียนที่ ศธ  04116/990
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 149 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/991
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการพัฒนาข้อมูลการรายงานด้านยาเสพติดในถานศึกษาตามโครงการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2555 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  รายละเอียด : ในวันที่ 24 สิงหาคม ขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำโน๊ตบุ๊ตและปลั๊กมาด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/992
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ พร้อมระบบไฟฟ้า และเครื่องเสียง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/993
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน
  รายละเอียด : รร.ได้ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาหารอ่านการเขียน เปิดได้เฉพาะไฟล์ที่ 1
  ส่วนไฟล์แนบ ที่ 2 ไม่สามารถเปิดได้ กรุณาส่งใหม่ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/995
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจโรงเรียนสู้มาตราฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร (ระยะที่ 2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 146 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/996
  ลว.  15 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การนำเสนอผลงานวิธีปฎิบัติที่ได้ผลและขยายผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/999
  ลว.  16 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนา/มอบโล่ เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบลูกเสื่อ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1001
  ลว.  17 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยห้าใหม่ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1002
  ลว.  17 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญเข้าร่วมกิจกรรม"วันแลนด์สไลด์เดย์"Landslide Day")

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1003
  ลว.  17 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1005
  ลว.  17 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการ บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก "เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ทำได้" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด : โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ สามารถดูรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ ศน.ยนต์ ชัยชนะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1006
  ลว.  17 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมตลาดนัดสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1008
  ลว.  20 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้แทนจากสถานศึกษาที่สนใจเข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชน ตามรายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1009
  ลว.  20 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติ งานกิจกรรม "วันแลนด์สไลด์เดย์" (Landslide Day)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1015
  ลว.  21 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แผนงานที่ 3
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านได้กรอกแบบรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1018
  ลว.  22 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการคสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดค่ายฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1019
  ลว.  22 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรม เพื่อ่นำไปสู้การป้องกัน ฯ
  รายละเอียด : ส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1020
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมสัมนาทางวิชาการ ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1023
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1024
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  รายละเอียด : กรุณากรอกข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและส่งคืนที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 24 กันยายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 129 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1025
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)
  รายละเอียด : รายการงบดำเนินงานที่ส่งเบิกกับงานพัสดุ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นี้ แต่ยังมีโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารมาเรื่อยๆ จึงขอแจ้งกำหนดส่งวันสุดท้าย คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 นี้เท่านั้น หากส่งเกิดกำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์เบิกจ่าย
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1026
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1027
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ,
  เรื่อง :  ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1028
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนกฤษณพรรณ ,
  เรื่อง :  ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1029
  ลว.  23 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเติร์พกพาเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
  รายละเอียด : เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ(Tablet) จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๘๗ คน ในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ๋องสอน เขต ๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1032
  ลว.  24 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างวินัย ฯ
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างวินัย
  วันที่ 23- 24 กันยายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1033
  ลว.  24 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน กำหนดพัฒนาลูกจ้างประจำ 14-15 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมบัวตอง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1034
  ลว.  24 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1038
  ลว.  24 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานการเรียนการสอนงานอาชีพในโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1039
  ลว.  24 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : การจัดงานเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียนโครงการ"นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1040
  ลว.  24 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณขยายผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
  รายละเอียด : ตามที่กลุ่มนิเทศฯได้จัดการประชุมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ซึ่งรร.ท่านไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมนั้น กรุณาติดต่อ ศน.มยุรา วิไล ภายในวันที่ 27 -29 สิงหาคม 2555 เพื่อขอรับเงินงบประมาณ ในการขยายผลการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ต้องรายงานผลให้ สพฐ. ต่อไป มีข้อสงสัย ติดต่อ ศน. มยุรา 0898525234 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1044
  ลว.  27 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
  เรื่อง : การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ที่ช่องนกกระจอกค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1045
  ลว.  27 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ,
  เรื่อง : การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ส่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องนกกระจอกค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1046
  ลว.  27 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : การจัดนิทรรศการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร "สุดขอบฟ้า ขุนเขา เราไปถึง"
  รายละเอียด : เชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้งอประชุมสาละวิน สพป.มส.2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 38 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1048
  ลว.  27 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ,
  เรื่อง : ประชุมชี้แจงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯ(สถานศึกษาพอเพียง) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 12 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1050
  ลว.  27 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมผูู้บริหารและครู โรงเรียนในโครงการมาลาเรีย ในสถานศึกษา
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านผอ.และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา รวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงแรม เซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555โดย สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 13 ก.ย. 55 ทั้งนี้ ขอท่านโปรดเตรียม ภาพถ่ายกิจกรรม และเอกสารต่างๆ มาเพื่อจัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุม ในวันที่ 13 ก.ย. 55 ด้วย (วันเดินทาง) อีกทั้งขอความกรุณาท่าน ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมมา ที่กลุ่ม นิเทศฯ ในวันที่ 3 ก.ย.55 ด้วย

  ขอบคุณมากครับ ศน.ไพศาล ที่รัก (0876476081)  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 103 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1051
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญ ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทย์ฯ
  รายละเอียด : เรียน ท่าน ผอ.ทุกโรงเรียน
  ขอให้ท่านพิจารณาแจ้งคณะครูเพื่อจัดส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมการประกวดทั้ง ๒ รายการ ดังนี้
  1.การส่งเสริมการประกวดออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ส่งผลงานสำเร็จ ๒๑ ก.ย.๕๕ )
  2.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  (ส่งหัวข้อผลงานสิ่งประดิษฐ์ ๒๑ ก.ย.๕๕ และนำเสนอผลงานวันที่ ๒๗ – ๒๘ ก.ย.๕๕)

  โดยขอท่านให้ศึกษาเกณฑ์และกำหนดการต่างๆให้ชัดเจนดังที่แนบไฟล์ และสำหรับรายการที่ได้รับรางวัลนั้น จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมกับเงินรางวัล ทั้งนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๕ ที่กลุ่มนิเทศฯ
  (หนังสือราชการจะแจ้งตามในภายหลังครับ) ศน.ไพศาล 0876476081

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 108 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1052
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1053
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : การจัดงานเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียนโครงการ"นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1054
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ ,
  เรื่อง : การจัดงานเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียนโครงการ"นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1056
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมผูู้บริหารและครู โรงเรียนในโครงการมาลาเรีย ในสถานศึกษา
  รายละเอียด : ลองดูนะครับ อัพไฟล์ที่ 2 ให้แล้วนะครับ เป็นกำหนดการอบรมนะครับ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 107 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1057
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญ ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทย์ฯ
  รายละเอียด : หนังสือนำส่ง เชิญส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทย์ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1058
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : การคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระเศรษฐศาสตร์,อาเซี่ยน,เศรษฐกิจพอเพียง ๘ สาระ การเรียนรู้ต้นแบบ
  รายละเอียด : ตัวแทนศูนย์ฯที่เข้าร่วมการอบรมทุกศูนย์ฯ นำส่งแผนการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ตามสาระที่รับผิดชอบ จำนวน 1 หน่วย 5 - 10 ชั่วโมง ภายในวันที่ 10 - 14 กันยายน 2555 ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1061
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ ,
  เรื่อง : ขอเรียนเชิญครูอัตราจ้าง เข้าร่วมโครงการศักยภาพครูฯ
  รายละเอียด :  1. นส.อนงค์ อมรประสาน
  2. นายกำจร ปิติสกุลบุญเลิศ
  3. นายชาติชาย ธิติชัชวาล
  กรุณาติดต่อ ศน.ยนต์ ชัยชนะ 0819517574 ค่ะ
  ฝากบอกโรงเรียนบ้านอู่หลู่ (นส.อนงค์ อมรประสาน) ด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1063
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "TOA Build Thailand สร้างไทยให้ยั่งยืน" ปี 2 ตอน "สร้างงาน สร้างอาชีพ"
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 126 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1064
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาใช้คอมพิวเตอร์(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1065
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ ,
  เรื่อง : การรายงานตัวครูพี่เลี้ยงศูนย์การเรียนรู้บ้านขุนสุ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 11 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1066
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยห้าใหม่ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1067
  ลว.  28 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันโครงการ บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 137 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1072
  ลว.  29 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : งบค่าอาหาร เครื่องครัว และเครื่องนอน
  รายละเอียด :  โรงเรียนที่ได้รับงบค่าอาหาร เครื่องครัว และเครื่องนอน รวมกัน ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ให้สอบราคาในระบบ e-GP แล้วให้รีบส่งสัญญาซื้อขาย ดังกล่าว เพื่อก่อหนี้ผูกพัน ที่ห้องพัสดุ ด่วนที่สุด คะ
  ส่วนที่ได้รับงบดังกล่าวไม่ถึง 100,001 บาท ให้ทำการซื้อขาย ตกลงราคา แล้วรีบส่งเอกสารมาเบิกจ่ายได้ทันทีคะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
   -> 137 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1073
  ลว.  29 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS (ที่แจ้งในการประชุมงานศิลปหัตถกรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2555)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 138 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1076
  ลว.  29 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ชอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 139 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1078
  ลว.  29 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
  รายละเอียด : การอบรม Tablet (ส่งใหม่อีกรอบ) สำหรับไฟล์ที่เปิดไม่ได้ ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1079
  ลว.  29 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาครูและบุคลากรแนะแนว ครั้งที่ ๑

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1080
  ลว.  29 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิธีสอนภาษาไทย(ทักษะการอ่าน-เขียน)สำหรับนักเรียนไทยชนเผ่า
  รายละเอียด : เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ..ทุกศูนย์เครือข่าย....

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 136 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1083
  ลว.  29 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบประเมินตนเองสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1089
  ลว.  31 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบส่งรายงานผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายฯ
  รายละเอียด : เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ทุกศูนย์เครือข่าย แบบรายงานผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย ตามแบบรายงาน กรุณาจัดทำเป็น file ส่งที่กลุ่มงานนิเทศฯ ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1090
  ลว.  31 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1093
  ลว.  31 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญ ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทย์ฯ
  รายละเอียด : เรียนท่าน ผอ.โรงเรียน ทุกท่าน
  ขอให้ท่านพิจารณาแจ้งคณะครูเพื่อจัดส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมการประกวดทั้ง ๒ รายการ ดังนี้
  1.การส่งเสริมการประกวดออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ส่งผลงานสำเร็จ ๒๑ ก.ย.๕๕ )
  2.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  (ส่งหัวข้อผลงานสิ่งประดิษฐ์ ๒๑ ก.ย.๕๕ และนำเสนอผลงานวันที่ ๒๗ – ๒๘ ก.ย.๕๕)

  โดยขอท่านให้ศึกษาเกณฑ์และกำหนดการต่างๆให้ชัดเจนดังที่แนบไฟล์ และสำหรับรายการที่ได้รับรางวัลนั้น จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมกับเงินรางวัล ทั้งนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๕ ที่กลุ่มนิเทศฯ
  ศน.ไพศาล 0876476081


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1096
  ลว.  31 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  รายละเอียด : เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์เครือข่าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1098
  ลว.  02 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมครูผู้สอนวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านระบบทางไกล (ETV)
  รายละเอียด : ขอให้ครูที่มีรายชื่ิิอดังต่อไปนี้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เครือข่ายแกนนำ ตามตารางที่กำหนด
  คณิตศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งฯ
  คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
  วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
  วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่สวด
  สำหรับครูที่สนใจเข้าร่วม ให้ติดต่อได้ครูประจำศูนย์การอบรม
  (หนังสือราชการจะส่งตามมา)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1100
  ลว.  03 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาใช้คอมพิวเตอร์(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1101
  ลว.  03 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านระบบทางไกล ETV หลักสูตรฉบับปรับปรุงปีที่ ๒
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยได้นำเข้าระบบ e-office แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ย.๕๕ ตามเลขที่ ๐๔๑๑๖/๑๐๙๗ และ๑๐๙๘ ทั้งจำนวน ๑๐ไฟล์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1105
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ,
  เรื่อง : การประกวดการเชิดชูโรงเรียนที่พัฒนาการดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง / ประกวดโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : ด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้กำหนดให้มีการประกวดการเชิดชูโรงเรียนที่พัฒนาการดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง / ประกวดโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียน นำส่งรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555 ด้วยนะคะ เพื่อรวบรวมเข้าในที่ประชุมการจัดการแข่งขันต่อไป หรือหากไม่ประสงค์ส่งรายงานช่วยแจ้งมายังกลุ่มส่งเสริมฯ ด้วยนะคะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1106
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2555 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 131 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1107
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศ"การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)"
  รายละเอียด : สมัครได้ที่ สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 4- 1 ตุลาคม 2555 รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1108
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
  รายละเอียด : แจ้งบุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า โทร 136-712-192 มือถือ 081-2330-674

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1109
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ใบสมัคร สัมมนาวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับเข็มวิทยฐานะเชิดชูเกียรติ(ประเภท สนองราช)
  รายละเอียด : ส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.1 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1110
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทย่ลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้นักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 16 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1112
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : การเข้าอบรม เรื่อง การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านมาลาเรียในสถานศึกษา(ส่งแบบกรอกข้อมูล)
  รายละเอียด : เรียน ท่าน ผอ.โรงเรียน

  ขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามเอกสารที่แนบ นำส่งในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่กลุ่มนิเทศฯโดยด่วน เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผลการจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งให้ท่านเตรียมเอกสารดังกล่าวกับหมายเลขบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประจำตัวของท่านและครูมาด้วยในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ (วันอบรม)

  ศน.ไพศาล (0876476081)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1113
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1115
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การยืนยันขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี 2555
  รายละเอียด : โรงเรียนที่มีชื่อดังนี้ ยืยยันการขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555 โดยให้แจ้งยืนยัน ภายในวันที่ 5 - 10 กันยายน 2555 ที่ ศน.มยุรา วิไล 089 - 8525234 ค่ะ
  1. รร.บ้านห้วยกุ้ง
  2. รร.บ้านคะปวง
  3. รร.ห้วยผึ้ง
  4. รร.บ้านท่าสองแคว
  5. รร.บ้านแม่ลามา
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1116
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ "เสริมสร้างความรู้ สรรค์สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ."

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 18 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1117
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : การเบิกจ่ายเงิน และการดำเนินงานตามโครงการสร้างภูมิคุ้มภัย ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 124 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1121
  ลว.  04 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ การประกาศแก้ไขเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ทุกโรงเรียนสามารถเข้า google พิมพ์ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เข้าสู่เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 เปิดดาวโหลดเกณฑ์การแข่งขัน ที่แก้ไขได้ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1129
  ลว.  05 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : เชิญประชุมครูพี่เลี้ยง เครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (สานฝันพระเทพฯ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1130
  ลว.  05 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านละอูบ ,
  เรื่อง : การติดตามผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมวิจัยโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1149
  ลว.  06 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สำหรับโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1150
  ลว.  06 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1151
  ลว.  06 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
  เรื่อง : การติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพสู่รายได้ระหว่างเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1162
  ลว.  10 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว ,
  เรื่อง : เอกสารใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1164
  ลว.  10 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
  รายละเอียด : สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 ต.ค. 55 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www3.ipst.ac.th/genius/

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 10 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1165
  ลว.  10 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการสอน Inspiring Science
  รายละเอียด : เรียนท่าน ผอ.โรงเรียน
  ขอท่านส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการสอน Inspiring Science มาที่กลุ่มนิเทศ วันที่ 21 ก.ย. 55 ขอบคุณมากครับ ศน.ไพศาล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 30 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1166
  ลว.  10 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ.2548

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 41 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1169
  ลว.  11 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ,
  เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการจัดค่าย O-NET สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  รายละเอียด : รร.แม่จ๊างสาขาบ้านดง, รร.ล่องแพสาขาบ้านอุมโละ,รร.บ้านต้นงิ้วสาขาห้วยเหี้ยะ,
  รร.บ้านต้นงิ้วสาขากองแปเหนือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 127 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1171
  ลว.  11 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ร่างโปรแกรมกีฬา และใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ เกมส์ 2555”
  รายละเอียด : โปรแกรมการแข่งขันกีฬาหากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งภายในวันที่ 13 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 128 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1173
  ลว.  11 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดผลงานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕(๒ รายการ)
  รายละเอียด : ศน.ไพศาล ที่รัก 0876476081

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 132 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1174
  ลว.  12 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ และใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 23 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1175
  ลว.  12 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แผนงานที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1177
  ลว.  12 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1179
  ลว.  12 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1180
  ลว.  13 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : แบบฟร์อมบัญชีรายชื่อเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2548

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1182
  ลว.  13 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแพะ ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2548

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 142 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1184
  ลว.  13 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางโปรแกรมการแข่งขันกีฬา (แก้ไขใหม่)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 139 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1185
  ลว.  13 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการส่งการแข่งขัน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62
  รายละเอียด : บริษัท บรีส ได้มีโครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก ร่วมกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว บริษัทบรีส แจ้งเลื่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการจากเดิมส่งวันที่ 15 กันยายน 2555 เลื่อนออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งที่บริษัทบรีส โดยตรง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1187
  ลว.  14 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ,
  เรื่อง : การประกวดโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2555
  รายละเอียด : โรงเรียนที่จะประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกรุณาติดต่อกลับที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1188
  ลว.  14 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้ "สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก"ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
  รายละเอียด : หนังสือสนง.เขตแจ้งถึงรร.จะส่งตามค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 20 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1191
  ลว.  14 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
  รายละเอียด : 
  แจ้งเลือนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากเดิมวันที่ 20 กันยายน- 10 ตุลาคม 2555 ขอเลื่อนการประเมินเป็น วัที่ 17 กันยายน - 10 ตุลาคม 2555ค่ะ
  ศน.มยุรา 089-8525234


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1192
  ลว.  14 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดนิทานคุณธรรมของมูลนิธิศาสตร์ตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 139 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1195
  ลว.  14 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรบัตรสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 16 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1201
  ลว.  17 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านเครอะบอ ,
  เรื่อง : เชิญประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "าพฐ.เกมส์ 2555"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 147 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1202
  ลว.  17 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ปี 2556
  รายละเอียด : สพป.ประกาศผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 147 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1203
  ลว.  17 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งประกาศ
  รายละเอียด : ส่งประกาศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 150 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1204
  ลว.  17 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 146 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1206
  ลว.  18 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดการ การส่งผลงาน OBEC AWARDS ประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน OBEC AWARDS ประจำปี ๒๕๕๕ กรุณาส่งวันที่ 19 กันยายน 2555 เป็นวันสุดท้าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 31 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1208
  ลว.  18 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มภัย ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  รายละเอียด : ถ้ามีข้อสงสัย ติดต่อ เกศสุดา ขจัดมลทิน เบอร์โทร 087-2576471

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 12 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1209
  ลว.  18 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : แบบรายงานการสอน Inspiring Science ม.1
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนครับ
  ขอท่านแจ้ง ครูผู้รับผิดขอบส่งแบบรายงานการสอน Inspiring Science ม.1 วิทยาศาสตร์
  ขอบคุณครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1210
  ลว.  18 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ,
  เรื่อง : ประกาศผลการประกวดโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555
  รายละเอียด : สำหรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จะมอบให้ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษานะคะ รวมถึงโรงเรียนที่ได้รางวัลการเข้าร่วมการประกวดนะคะ ซึ่งหากทราบกำหนดวันเวลา จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1217
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การเตรียมงานขยายผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 9 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1221
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การเตรียมงานขยายผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 144 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1223
  ลว.  20 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา "แม็กซ์พลอยส์"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1227
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
  เรื่อง : ไม่ได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ แม่สวด
  รายละเอียด : เรียนประธานศูนย์แม่สวด ศูนย์แม่สวดยังไม่ได้ส่งรายชื่อตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตเลย (ส่งมาเฉพาะรายชื่อครูเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมตัดสินเท่านั้น)กรุณาส่งรายชื่อตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ให้กลุ่มงานนิเทศฯด่วน ภายในวันนี้ พร้อมแผ่นซีดี เพื่อจะได้รวบรวมผลการแข่งขันทุกศูนย์ฯและจะได้นัดประชุมคณะกรรมการต่อไป
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1228
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ,
  เรื่อง : การสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
  รายละเอียด : การสรุป ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ที่ได้ส่งรายงานสรุปผลการแข่งขันนักเรียนมาให้เป็นเล่มนั้น กรุณาส่งเป็นไฟล์ และแผ่นซีดีให้ด้วยซึ่งจะได้บันทึกลงในโปรแกรม ของระบบได้อย่างถูกต้อง (ซึ่งได้แจ้งให้คณะกรรมการไปแล้ว) ส่งภายในวันนี้เท่านั้น ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/1229
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแพะ ,
  เรื่อง : แจ้งเพิ่มเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปัองกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/1230
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่โถ ,
  เรื่อง : เอกสารที่จะต้องส่งเพิ่มเติมประกอบการเบิกจ่ายตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มภัย ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาสเพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/1231
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ,
  เรื่อง : แจ้งส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเบิกจ่ายตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1233
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์ฯ
  รายละเอียด : เรียนผอ. ไฟล์ที่แนบรายงานผลการแข่งขันนักเรียนมาไม่สามารถเปิดได้ กรุณาส่งใหม่และส่งเป็นแผ่น ซ๊ดี ที่กลุ่มนิเทศด้วย วันเสาร์จะได้จัดเข้าระบบค่ะ ( ส่วนหนังสือนำส่งผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไฟล์ที่แนบเปิดได้ค่ะ)
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1234
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ,
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายฯ
  รายละเอียด : เรียนประธานศูนย์ฯ ดังนี้
  1.ศูนย์เครือข่ายขุนแม่ลา
  2.ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
  3.ศูนย์เครือข่ายท่าผาปุ้ม

  กรุณาส่ง ส่งแบบรายงานผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายฯ (แผ่นซีดี) ให้ด้วยในวันเสาร์ที่ห้องนิเทศฯ เป็นวันสุดท้าย เพื่อจะได้บันทึกเข้าระบบค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1235
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ส่งรายงานผลการแข่งขันศิลป ฯ ของศูนย์เครื่อข่าย
  รายละเอียด : ส่งไฟล์เป็น โปรแกรม " Excell " มาบนเว็บ หรือบนแผ่น CD เท่านั้น ภายในวันศุกร์ หรือวันเสาร์ " ที่ห้องนิเทศฯ " ก่อนเวลา " 10.00 น. " เท่านั้น
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1236
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ,
  เรื่อง : ส่งรายงานผลการแข่งขันศิลป ฯ ของศูนย์เครื่อข่าย
  รายละเอียด : กลุมนิเทศฯ ได้รับแบบรายงานผลนักเรียนพร้อมแผ่นซีดีแล้ว ขอบคุณค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 139 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1237
  ลว.  21 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งชันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แจ้งหัวข้อกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
  รายละเอียด : ศน.ประชัน 089-8382470

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 136 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1238
  ลว.  22 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไข เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1242
  ลว.  24 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
  เรื่อง : เพิ่มเติมเอกสารนำส่งโครงการ
  รายละเอียด : รบกวนส่งเอกสารภายในวันที่ 27 กันยายน 2555 ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 124 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1243
  ลว.  24 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๒ ปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด : รายละเอียดการจัดงานศิลปหัตถรรมครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒


  นายยนต์ ชัยชนะ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศน์ ฯ สพป.มส.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 119 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1245
  ลว.  25 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามคำสั่ง ไฟล์ที่ส่ง ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ.ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ศน.ยนต์ ชัยชนะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 120 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1246
  ลว.  25 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
  รายละเอียด : เชิญประชุม คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามคำสั่ง ไฟล์ที่ส่ง ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ.ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ศน.ยนต์ ชัยชนะ  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1247
  ลว.  25 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านหัวลา ,
  เรื่อง : รายชื่อคณะกรรมการฝ่านจัดสถานที่เพิ่มเติม
  รายละเอียด : แจ้งเข้าร่วมประชุมวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1252
  ลว.  25 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
  รายละเอียด : ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั่งที่ 62 (ฉบับแก้ไข) ให้ยึดรายการแข้งขันฉบับนี้เป็นหลัก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1253
  ลว.  25 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านหัวลา ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะกรรมฝ่ายจัดสถานที่ ประชุมในวันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ค่ะ มารับคำสั่งแต่งตั้งฉบับเต็มได้ ณ วันที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 114 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1255
  ลว.  25 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั่งที่ 62 (ฉบับแก้ไข)
  รายละเอียด : ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั่งที่ 62 (ฉบับแก้ไข)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 113 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1256
  ลว.  25 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๒ ปี 2555 เพิ่มเติม
  รายละเอียด : รายชื่อคณะกรรมการ การตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม ในกลุ่มของ ศูนย์การศึกษาเรียนร่วม( เด็กพิเศษ )

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1258
  ลว.  26 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ,
  เรื่อง : โครงการ "เปิดโลกอัจฉริยะ" ประจำปีงบประมาณ 2555/56
  รายละเอียด : เชิญท่านและครูที่รับผิดชอบโครงการฯ มารับหนังสือ ในวันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 110 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1261
  ลว.  26 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งหัวข้อการประกวดสุนทรพจน์ ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : แจ้งการประกวด สุนทรพจน์ ในงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขตพื้นที่ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 หัวข้อ กล่าวสุนทรพจน์ ในรอบที่ 1 คือ เศรษฐกิจพอเพียงหลักคิด ปรับวิถีชีวิตสู่อาเซี่ยน
  ปล. ในวันทำการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ให้นำบทกล่าวสุนทรพจน์ จำนวน 5 ชุด
  ส่งให้กรรมการในวันแข่งขัน ดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ในหลักเกณฑ์การแข่งขัน
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1263
  ลว.  26 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยห้า ,
  เรื่อง : ขอเอกสารเพิ่มเติม
  รายละเอียด : กรุณาส่งเอกสารกลับด่วนค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1265
  ลว.  26 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ,
  เรื่อง : แจ้งเพิ่มเติมเอกสารประกอบโครงการยาเสพติด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/1266
  ลว.  26 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านนาดอย ,
  เรื่อง : แจ้งเพิ่มเติมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการยาสเพติด
  รายละเอียด : กรุณาส่งกับที่กลุ่มส่งเสริมฯ ด่วนค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1267
  ลว.  27 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ,
  เรื่อง : คำสั่งกีฬา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1268
  ลว.  27 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณาส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 93 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1270
  ลว.  27 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หัวข้อการแข่งขัน รายการเขียนภาพไทยประเพณี ชั้น ม.1 - ม.3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1271
  ลว.  27 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1272
  ลว.  27 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันมารยาทไทย
  รายละเอียด : การแข่งขันมารยาทไทย
  ช่วงชั้นที่1 แข่งขันวันที่ 2 ตค 55 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

  ช่วงชั้นที่2 แข่งขันวันที่ 2 ตค 55 เวลา 13.00 น. - เป็นต้นไป
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1273
  ลว.  27 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
  รายละเอียด : การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
  ตัวแทนศูนย์ฯ ที่เข้าแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม สามารถใช้สื่อ อุปกรณ์ได้ เช่นไมโคโฟนฯลฯ โดยให้เตรียมอุปกรณ์มาเอง
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 116 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1274
  ลว.  27 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศแจ้งโรงเรียนการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
  รายละเอียด : ประกาศแจ้งโรงเรียนการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
  โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (กลุ่มการงานอาชีพฯ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการแข่งขันแจ้งให้ทราบว่า การแข่งขันจะใช้ระบบปฏิบัติการ windows XP และโปรแกรม Microsoft office 2007 เป็นพื้นฐานในการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ทุกประเภททุกรายการ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 116 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1275
  ลว.  27 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ส่งมาเพิ่มเติม
  รายละเอียด : การแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนที่ส่งมาเพิ่มเติมทีหลังนั้น จะต้องผ่านการพิจราณาจากระดับศูนย์ฯเครือข่ายด้วย

  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 99 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1277
  ลว.  28 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประปาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  รายละเอียด : การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Presentation) ให้ผู้เข้าแข่งขันนำหูฟัง และไมโครโฟนเตรียมมาด้วย (หากจำเป็นต้องใช้)
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 92 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1278
  ลว.  28 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายชื่อเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ตารางรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปี่การศึกษา ๒๕๕๕ ( รายการยังไม่อัพเดทสมบูรณ์ เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ตลอด ให้ตรวจสอบ เพิ่มเติม และแก้ไขในวันแข่งขันจริง ณ ห้องแข่งขันหรือที่คณะกรรมการตัดสิน )

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 96 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1279
  ลว.  28 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางการแข่งขันสาระภาษาไทย
  รายละเอียด : มีข้อสงสัยติดต่อ ศน. นพเก้า 083 -3197741
  ศน.ไก่ 090-3434669

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 95 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1282
  ลว.  28 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางการแข่งขันสาระภาษาไทย
  รายละเอียด : เกิดปัญหาสงสัย โปรดติดต่อ ศน.นพเก้า ( 0833197741 ) หรือ ศน.วันเพ็ญ ( 090-3434669 )

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 109 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1284
  ลว.  28 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๒
  รายละเอียด : ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 114 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1287
  ลว.  28 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
  รายละเอียด : เรียนประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21 ศูนย์ฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 113 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1288
  ลว.  28 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่
  รายละเอียด : รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1289
  ลว.  29 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านเวฬุวัน ,
  เรื่อง : การเพิ่มเติมข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รรบ้านเวฬุวัน ศูนย์เครีอข่ายสบเมยทราบ
  รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ รร.บ้านเวฬุวัน ทราบ ข้อมูลที่รร.ส่งมา(เพิ่มเติม) ไฟล์ที่แนบมาไม่สามารถเปิดได้ กรุณาส่งใหม่อีกครั้ง ก่อนเวลา 2 ทุ่มวันนี้จะได้แก้ไขได้อยู่ หากเกินเวลานี้ กรุณาเอาไว้แจ้งเพิ่มเติมในวันแข่งขัน ตรงโต๊ะอำนวยการนะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 110 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1290
  ลว.  30 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายชื่อกรรมการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2555
  รายละเอียด : หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ศน.ไพศาล ที่รัก เบอร์โทรศัพท์ 0876476081

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 114 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1292
  ลว.  30 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายละเอียดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
  รายละเอียด : ตารางและรายชื่อนักเรียนงานศิลปะกัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่

  ตามรายชื่อที่ศูนย์เครือข่ายส่งมาเข้าร่วมแข่งขันหากไม่มีรายชื่อนักเรียนในตารางการแข่งขัน สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ในวันแข่งขัน หน้ากองอำนวยการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 121 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1293
  ลว.  30 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางการแข่งขันสาระ กอท. ปรับใหม่ ล่าสุด
  รายละเอียด : ตารางการแข่งขันสาระการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(กอท.)รวมถึงรายชื่อตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1294
  ลว.  30 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางการแข่งขันขับร้องเพลง
  รายละเอียด : ตารางการแข่งขันขับร้องเพลงประเภทต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป สาระดนตรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1298
  ลว.  30 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เพิ่มเติมคำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1299
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านบุญเลอ ,
  เรื่อง : แบบสำรวจนักเรียนพิการเรียนร่วม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1301
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ขั้นสูง (C.A.T.C)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1302
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หารใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1303
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  รายละเอียด : สนใจ สามารถส่งใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมไปที่ สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 133 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1304
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเข้ารับอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  รายละเอียด : รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจำทอง จังหวัดเชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 135 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1305
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ตารางปฏิบัติธรรม ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน
  รายละเอียด : ตารางปฏิบัติธรรม ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน ณ. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจำทอง จังหวัดเชียงใหม่


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1306
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
  รายละเอียด : สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1307
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรในสังกัดของท่านทมี่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1308
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
  รายละเอียด : สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1309
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : สัมมนาชี้แจงการร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผุ้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7 ฉลองพุทธยัยตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมนาสัมพุทธเจ้า และรับสือ่โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคเรียนที่ 2
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 136 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1310
  ลว.  02 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ร่วมการเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้ารอิเลินนิ่ง ครั้งที่ 7 ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1315
  ลว.  03 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : เชิญเข้าร่วมประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2555 09.00-14.00 น ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป มส.2 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/1316
  ลว.  03 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านส้มป่อย ,
  เรื่อง : สอบถามเรื่อง งบ ปปส. จะให้โอนเงินเข้าบัญชีไหน
  รายละเอียด : กรุณาติดต่อกลับกลุ่มส่งเสริมฯ ด่วนค่ะ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับงบปปส. ว่าต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีไหนเพราะไม่ได้แนบสำเนาสมุดบัญชีมาค่ะ หรือติดต่อ คุณเกศสุดา 087-2576471
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 135 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1317
  ลว.  03 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 138 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1320
  ลว.  03 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมในงานศิปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับภาคเหนือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 140 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/1321
  ลว.  03 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับภาคเหนือ
  รายละเอียด : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ที่เป็นได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1322
  ลว.  04 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : ใบกรอกข้อมูลเด็กพิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1323
  ลว.  04 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : ใบกรอกข้อมูลเด็กพิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1324
  ลว.  04 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : ใบกรอกข้อมูลเด็กพิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1325
  ลว.  04 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมเข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับภาคเหนือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/1327
  ลว.  05 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่โถ ,
  เรื่อง : แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเด็กพิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1328
  ลว.  05 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธื การประชุมสัมมนาวิชาการ "๑๐๐ เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย"ครั้งที่ ๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/1332
  ลว.  08 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ,
  เรื่อง : การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนชั้นที่ 1 - 2
  รายละเอียด : รายละเอียดดังเอกสารแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 109 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1344
  ลว.  10 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกรปฏิบัติงาน
  รายละเอียด : ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รายชื่อ + กำหนดการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 123 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1350
  ลว.  10 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1351
  ลว.  11 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกเยาวชนรับรางวัล "คนดีศรีแม่สะเรียง"
  รายละเอียด : ส่งรายชื่อและประวัตินักเรียนได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 126 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1352
  ลว.  11 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ยกเลิกการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)
  รายละเอียด : ขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามจำนวนที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด จึงไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการฝึกอบรมออกไปโดยไม่มีกำหนด ส่วนหนังสือจะส่งมาให้ที่หลังค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1356
  ลว.  12 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายการแข่งขันและกรรมการตัดสินกลุ่มสาระศิลปะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 126 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1360
  ลว.  15 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ชั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1364
  ลว.  16 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขยายระยะเวลาการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจสามารถจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1365
  ลว.  16 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดทำทะเบียนศูนย์ประสานงานเครือข่ายด้านศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1367
  ลว.  16 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลแบบรายงานกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณธ นำส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1368
  ลว.  16 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านได้รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1369
  ลว.  16 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การลงทะเบียนนักเรียนและครูเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่
  รายละเอียด : การลงทะเบียนนักเรียนและครูเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62
  1. โรงเรียนที่ได้ลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งได้แก่
  1.1 แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
  1.2 ข้อมูลรายการแข่งขัน
  1.3 ข้อมูลรายชื่อนักเรียน
  1.4 ข้อมูลรายชื่อครูผู้ฝึกสอน
  2. โรงเรียนที่ไม่มาเข้าร่วมประชุมการลงทะเบียน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ติดต่อ ศน.สมคิด ศรีธร ด่วน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนโรงเรียนของท่านหากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1370
  ลว.  17 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสอบวิชาเฉพาะทางด้านประมง และประกาศรายชื่อผู้มีสิ่งทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 36 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1371
  ลว.  17 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยห้าใหม่ , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านแม่สุ ,
  เรื่อง : การเก็บเงินค่าบำรุง ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ให้นำส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 รบกวนโรงเรียนท่าสองแคว ,ห้วยหมากหนุน,บ้านห้วยห้า,อนุบาลแม่สะเรียงฯ ,บ้านแม่จ๊าง,บ้านอุมดาเหนือ,บ้านห้วยม่วง, บ้านห้วยกองมูลบ้านป่าโป่ง,บ้านล่องแพวิทยา แจ้งโรงเรียนสาขาให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1372
  ลว.  17 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  รายละเอียด : รายละเอียดดังเอกสารแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1376
  ลว.  18 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : เชิญประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยง เครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันพระเทพ)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้ครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.มส.2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1378
  ลว.  18 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1392
  ลว.  25 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบรายงานข้อมูลสถานการณ์เด็กกำพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2555
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนให้นำส่งเอกสารพร้อมแนบไฟล์ข้อมูลเด็กกำพร้าเป็น Microsoft Excel ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 115 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1393
  ลว.  25 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลสถานการณ์เด็กกำพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเด็กด้อยโอกาสปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 นำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft excel ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1399
  ลว.  29 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเวียนอนุบัญญัติที่ออกใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1400
  ลว.  29 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาสเพติดในสถานศึกษา
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1406
  ลว.  30 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรม
  รายละเอียด : ให้ทางโรงเรียนมารับเสื้องานศิลปหัตถกรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่สั่งจองได้ที่ห้องนิเทศฯ พร้อมกับจ่ายเงินตัวละ ๒๒๐ บาท ติดต่อได้ที่ ธนัญญา และ อรรถพล เท่านั้น
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 144 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1408
  ลว.  31 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19
  รายละเอียด : ขอความกรุณาท่านแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมชุมนุม ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1410
  ลว.  31 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1411
  ลว.  31 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1413
  ลว.  31 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับภาค
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ ๒๑ ถึง ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สมคิด ศรีธร
   -> 153 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1414
  ลว.  01 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ facebook โครงการ อย.น้อย
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 154 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1415
  ลว.  01 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานแลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเพื่อเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1417
  ลว.  01 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมนิทรรศการและจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1421
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ,
  เรื่อง : การมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2555
  รายละเอียด : แจ้งให้ท่านเข้ารับมอบรางวัลการประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1466
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอแม่สะเรียง ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน
  รายละเอียด : จึงใครขอความร่วมมือท่านแจ้งบุคลากรตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1422
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านนำส่งข้อมูลภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1425
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านจอซิเดอใต้
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์แจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านจอซิเดอใต้ส่งเอกสารภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/1426
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านผาเยอ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านผาเยอน้อย
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านผาเยอน้อย ส่งเอกสารภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1427
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ส่งเอกสารภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1428
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่หลุย ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านแม่หลุยน้อย
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์แจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านแม่หลุยน้อยให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 147 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1434
  ลว.  06 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสบู่
  รายละเอียด : แจ้งให้ท่านมารับสบู่และยาสีฟันได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04116/1439
  ลว.  07 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงสัมนาเชิงปฏิบัติธรรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนดีศรีตำบล
  รายละเอียด : ตามที่รร.ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมฯ ไฟล์ที่แนบเปิดไม่ได้ กรุณาส่งใหม่
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 158 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1441
  ลว.  07 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพรคะบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1446
  ลว.  07 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ ,
  เรื่อง : การส่งบุคคลเข้าร่วมสัมนาวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
  รายละเอียด : เรียนผอ.ห้วยกองเปาะ หรือคุณครูฟ้าหงส์ ธรรมขันธ์ กรุณาติดต่อกลับ ศน.สมคิด ศรีธร ด่วน 080-1225455 (โทรติดต่อทางโรงเรียนไม่ได้) เรื่องการส่งบุคคลเข้าร่วมสัมนาวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ (ด่วนที่สุด)
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 44 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1452
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนกฤษณพรรณ , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ,
  เรื่อง : รายชื่อตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 62

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1454
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1455
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 123 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1458
  ลว.  13 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งสำรวจรายชื่อผู้ได้รับเงินวิทยฐานะ
  รายละเอียด : หากรายชื่อครูท่านใดตกหล่น ให้รีบติดต่อ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติโดยด่วน
  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นี้นะคะ เพื่อประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
  จะได้เตรียมเอกสารให้ทางการเงินเบิกจ่ายต่อไป

  ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 16 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1460
  ลว.  13 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 120 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1461
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 24
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครไปยังสำนักงานบริหารและโครงการเพื่อสังคม บริษัทโตชิบา รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1463
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนกฤษณพรรณ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : การประชุมตัวแทนโรงเรียนระดับเขตเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒
  รายละเอียด : โรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมตัวแทนโรงเรียนระดับเขตเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒

  ให้ติดต่อศน.สมคิดเพื่อรับเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒
  หมายเหตุ รายชื่อรรที่เข้าร่วมประชุม ดูจาก ตารางลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
  หากรร.ที่เข้าร่วมประชุมแล้วและได้รับเอกสารรายละเอียดการร่วมงานแล้ว ก็ไม่ต้องติดต่อค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1465
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายชื่อผู้ประสานงานการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ ๖๒
  รายละเอียด : รายชื่อผู้ประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สมคิด ศรีธร
   -> 132 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1467
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
  รายละเอียด : แจ้งขยายเวลาโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงานพิธีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ส่งแบบจำนงภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 26 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1468
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ และวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อ.แม่สะเรียง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 25 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1471
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน ,
  เรื่อง : ติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขา
  รายละเอียด : นำส่งเอกสารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1472
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเขมไชย รสานนท์
  รายละเอียด : นำส่งเอกสารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1474
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในโครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก"
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ร่วมมือในการรณรงค์เก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อนำมาบริจาคให้กับโครงการฯ รายละเอียดดังแนบค่ะ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1475
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียน อย.น้อย
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดส่งแบบสำรวจฯ และใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1476
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือท่านแจ้งจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1477
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ,
  เรื่อง : ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : ขอให้ท่านแจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่งด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1479
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "น้ำดื่มสิงห์แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3"
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 11 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1480
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
  เรื่อง : รับเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนมารับเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ด้วยค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 137 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1481
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนจุดเน้น สพฐ. และนโยบาย สพฐ.
  รายละเอียด : เรียนประธานศูนย์เครือข่ายฯ หรือตัวแทนประธานศูนย์ฯทุกศูนย์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1482
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีศรีตำบล
  รายละเอียด :  ส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 3
  1.ผู้บริหาร
  2. ครู
  กรุณาส่งด่วน
  ศน.ชัชวาลย์ แตงกล่อม
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 137 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1483
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ.อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
  รายละเอียด : การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครี้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ.อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 140 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1484
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ.อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
  รายละเอียด : การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ.อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 144 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1486
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานทอดกฐินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านได้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี โดยติดต่อขอรับเป็นเจ้าภาพเครื่องอัฐบริขาร และร่วมทำบุญได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ รายละเอียดดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1487
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม ,
  เรื่อง : การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผุ้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม(ตามมติคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555)
  รายละเอียด : ขอแจ้งให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนส่งสัญญากู้นืมให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 148 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1499
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญ ประจำปี 2556
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ส่งใบสมัครและเอกสารได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 ธันวาคน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1500
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียน ไปเข้าร่วมการแข่งขันและศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1501
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1502
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านดงใหม่ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1503
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ,
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  รายละเอียด : ตามหนังสือออกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒ ออกให้โรงเรียนบ้านน้ำดิบเลขที่ ศธ ๐๔๑๑๖/๔๗๗๙ เขียนลงได้เลยครับ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1505
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ,
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  รายละเอียด : ตามหนังสือออกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒ ออกให้โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เลขที่ ศธ ๐๔๑๑๖/๔๗๘๐ เขียนลงได้เลยครับ

  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/1506
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านผาเยอ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านผาเยอน้อยส่งแบบงาน กพด. ณกลุ่มส่งเสริมการจัดารศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1507
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านกอกหลวง ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถนศึกษาและค้างคืน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1508
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านทุ่งแพม ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1509
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านสันติสุข ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 147 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1510
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  รายละเอียด : โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ กรุณามารับเงินได้ที่กลุ่มงานนิเทศฯ พร้อมเอกสารรายงานการเดินทางค่ะ
  ปิ่นมณี
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 22 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1515
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : นำส่งข้อมูลสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 147 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1516
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มอบอำนาจการเดินทางไปราชการ
  รายละเอียด : ด้วยปรากฎว่า โรงเรียนในสังกัดบางโรงเรียน ปฏิบัติยังไม่ถูกต้องในเรื่องการอนุมัติการเดินทางไปราชการ ซึ๋ง สพฐ. ได้มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 1216/2549 ลว. 20 พ.ย. 49 จึงได้รวบรวมรายละเอียดเพื่อให้โรงเรียนทราบและเป็นแนวปฏิบัติ
  ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 149 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1517
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 150 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1519
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ "วัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2556
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 58 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1520
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ ,
  เรื่อง : การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
  รายละเอียด : ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
  เข้ามาเซนต์คำสั่ง ด้วยตนเอง ในวันที่ 26 พ.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  และให้เตรียม เลขที่คำสั่งของโรงเรียน ข้อมูลของข้าราชการครูในโรงเรียน
  เพื่อตรวจสอบกับทางสำนักงานเขต ก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
  เพื่อป้องกันการผิดพลาด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 54 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1523
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ,
  เรื่อง : การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 255)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1525
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1528
  ลว.  27 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งครูที่ปฏิบัติการสอนในห้องเรียนเคลื่อนที่ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1529
  ลว.  28 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1530
  ลว.  28 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านหัวลา ,
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอปางมะผ้าตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
  รายละเอียด : แจ้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และวิทยากรลูกเสือชาวบ้านที่มีรายชื่อด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1533
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ,
  เรื่อง : แจ้งรับเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ เชียงใหม่
  รายละเอียด : ขอให้ทางโรงเรียนมารับเสื้อด่วนค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะส่งเงินให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ด่วนค่ะ (รับที่ห้องนิเทศฯ)
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 125 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1534
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1537
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฎิบัติการ มาลาเรียในสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียน
  ขอท่านส่งบุลากรตามรายชื่อเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาตามเอกสารที่แนบ หากบุคลากรตามรายชื่อไม่สามารถเข้าประชุมได้ ขอท่านส่งบุคลากรท่านอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแทนได้
  ขอบคุณมากครับ ศน.ไพศาล ที่รัก 0876476081

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1538
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ,
  เรื่อง : การรับเงินไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือจ.เชียงใหม่
  รายละเอียด : รร.ได้ส่งเอกสารครบแล้ว กรุณามารับเงินได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ(ปิ่นมณี) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (เพื่อจะได้ล้างสัญญายืม)
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1539
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การรับเงินไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือจ.เชียงใหม่
  รายละเอียด :  รร.ยังไม่ได้ส่งเอกสาร กรุณาส่งเอกสารตามตัวอย่าง ดังไฟล์แนบ สำเนาบัตรประจำตัวคูรและนักเรียน ให้เจ้าตัวลงชื่อรับรองสำเนาด้วยทุกคน และติดต่อรับเงินได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ(ปิ่นมณี) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (เพื่อจะได้ล้างสัญญายืม)


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1540
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช
  รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1541
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)
  รายละเอียด : ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ รักษาการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ามาเซนต์คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ ที่ห้องบุคคลด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม เพื่อจะได้รวบรวมคำสั่งนำส่งให้กลุ่มการเงินเบิกจ่ายต่อไป

  1. โรงเรียนบ้านแม่งะ
  2. โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า
  3. โรงเรียนดอนชัยวิทยา
  4. โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)


  เจ้าหน้าที่.
   สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1542
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : การรับเงินไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือจ.เชียงใหม่
  รายละเอียด : รร.ได้ส่งเอกสารแล้ว แต่ยังขาดเอกสาร
  - สำเนาบัตรประจำตัวครูและนักเรียนทุกคน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) ตามตัวอย่าง
  และติดต่อรับเงินที่กลุ่มนิเทศฯ(ปิ่นมณี) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เพื่อจะได้ล้างสัญญายืม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1544
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านดงใหม่ ,
  เรื่อง : การรับเงินไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือจ.เชียงใหม่
  รายละเอียด :  รร.ได้ส่งเอกสารแล้ว แต่ยังขาดเอกสาร

  - ขออนุญาตไปราชการ ตามตัวอย่าง(ไฟล์แนบ)

  และติดต่อรับเงินที่กลุ่มนิเทศฯ(ปิ่นมณี) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เพื่อจะได้ล้างสัญญายืม  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1545
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย ,
  เรื่อง : การส่งเอกสารงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือจ.เชียงใหม่
  รายละเอียด :  รร.ได้ส่งเอกสารแล้ว แต่ยังขาดเอกสาร

  - ขออนุญาตไปราชการ ตามตัวอย่าง(ไฟล์แนบ)

  ตามที่ได้ส่งสำเนาบัตรเมื่อวานยังขาดหนังสือ ขออนุญาตไปราชการ ตามตัวอย่าง(ไฟล์แนบ) หรือหนังสือที่โรงเรียนขออนุญาตไว้แล้ว กรุณาส่งกลุ่มนิเทศฯด้วยค่ะ
  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เพื่อจะได้ล้างสัญญายืม
  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 132 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1546
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 140 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1555
  ลว.  03 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ตุลาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1556
  ลว.  04 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันทดสอบทางวิชาการนานาชาติพ.ศ.2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 148 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1558
  ลว.  04 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ในวาระการประชุมประจำเดือน
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ในวาระการประชุมประจำเดือน รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1561
  ลว.  04 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553
  รายละเอียด : แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 150 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1564
  ลว.  04 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1566
  ลว.  04 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ,
  เรื่อง : แจ้งการดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒
  รายละเอียด : บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ทำเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ของนักเรียน ครู และคณะกรรมการฝ่ายต่่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งให้โรงเรียนทุกโรง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ( http://school.mhs2.go.th/sono )
  เจ้าหน้าที่.
   สมคิด ศรีธร
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1571
  ลว.  06 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน ,
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการเข้าประเมินโรงเรียน อย.น้อย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นฤมล เขียวมูล
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1577
  ลว.  11 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกโครงการทุนการศึกษามูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนมจเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโครงการไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งแต่วบัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1578
  ลว.  11 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งชันสูง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1583
  ลว.  11 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remenbrance For Road Traffic Victims)
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1585
  ลว.  12 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ต่อต้านโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก (1 ธันวาคม 2555)
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1587
  ลว.  13 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านแม่ลามา ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1588
  ลว.  13 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ,
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1589
  ลว.  13 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง :  ให้มารับเงินที่ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือจ.เชียงใหม่
  รายละเอียด : ให้รร.ของท่านมาติดต่อรับเงินที่ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือจ.เชียงใหม่ กรุณามารับเงินพร้อมส่งเอกสาร 1. ขออนุญาตไปราชการ 2. สำเนาบัตรประจำตัวครูและนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา 3.ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ ที่งานนิเทศฯ ภายในวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 เพื่อจะได้ล้างสัญญายืมเงิน(เพราะขณะนี้พ้นกำหนดล้างสัญญายืมเงินแล้ว)
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1590
  ลว.  13 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง :  ให้มารับเงินที่ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือจ.เชียงใหม่
  รายละเอียด : ให้รร.ของท่านมาติดต่อรับเงินที่ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือจ.เชียงใหม่ กรุณามารับเงินพร้อมส่งเอกสาร 1. ขออนุญาตไปราชการ 2. สำเนาบัตรประจำตัวครูและนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา 3.ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ ที่งานนิเทศฯ ภายในวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 เพื่อจะได้ล้างสัญญายืมเงิน(เพราะขณะนี้พ้นกำหนดล้างสัญญายืมเงินแล้ว)
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1591
  ลว.  13 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : เชิญประชุมครูพี่เลี้ยง เครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันพระเทพฯ)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้ครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.มส.2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 35 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1593
  ลว.  13 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1595
  ลว.  14 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ประจำปีการศึกษา 2556
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1597
  ลว.  14 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ละ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา
  รายละเอียด : เรียนโรงเรียนบ้านแม่ละ ตามหนังสือที่ท่านแจ้งขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานั้นไม่มีรายละเอียดจำนวนครู และนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา รบกวนช่วยแจ้งรายละเอียดหรือโทรมาแจ้งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ทำหนังสือนำส่ง
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1601
  ลว.  17 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระด้บปฐมวัยภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/1603
  ลว.  17 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ทุนรางวัล V-Star Quality Award (VQA)
  รายละเอียด : ขอให้ท่านแจ้งยืนยันการรับทุนรางวัล ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 หรือติดต่อ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางชมกฎ อินทัศน์ 087-1843846 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1604
  ลว.  17 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : ขอรายชื่อวิทยากรครู ป.ป.ส.(C.A.R.E)
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแบบฟอร์มที่แนบมาฟร้อมนี้ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1607
  ลว.  18 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ใบสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวด"โครงการประกวดกิจกรรมบรูณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1608
  ลว.  18 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสิงประดิษฐ์วิทย์ฯปี56
  รายละเอียด : รายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสิงประดิษฐ์วิทย์ฯปี56

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1610
  ลว.  18 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการวิจัยเชิงคุณภาพ วิทย์ฯ
  รายละเอียด : สนใจ ดาวน์โหลดและกรอกแบบเสนอโครงการวิจัยฯได้ที่ http://scimath.obec.go.th แล้วส่งไปที่ สสวท.
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1611
  ลว.  18 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประ๙าสัมพันธ์โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ ของสำนักวิชาการไฮสกอร์
  รายละเอียด : สนใจรายละเอียดโทร 0805028085-0805028858-0805028189 หรือ www.100highscore.com
  เจ้าหน้าที่.
   ไพศาล ที่รัก
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1612
  ลว.  19 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ละ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1613
  ลว.  19 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ,
  เรื่อง : การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารและการแปรรูปในโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1614
  ลว.  19 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือท่านให้เด็กกรอกแบบสอบถามพร้อมรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งคืนที่กลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 มกราคม 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1615
  ลว.  19 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1616
  ลว.  20 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ (เพิ่มเติมคำสั่ง)
  รายละเอียด : เพิ่มเติมคำสั่งงานวันเด็กค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1617
  ลว.  21 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม ,
  เรื่อง : การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้เยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : นำส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 27 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1618
  ลว.  21 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
  เรื่อง : โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2555
  รายละเอียด : ส่งสำเนาบัญชีธนาคารของโรงเรียนที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในวันที่ 25 เดือน ธันวาคม 2555 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1619
  ลว.  21 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเผยแพร่ข้อมูล"รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่"
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1620
  ลว.  21 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ระเบียนกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแต่งกายของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสิรมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 25 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1621
  ลว.  21 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1624
  ลว.  24 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 30/แห่งชาติ ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 28 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1625
  ลว.  24 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านแม่แคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : ตอบแบบรับรองข้อมูลรายสถานศึกษา
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกแบบสอบถามทั้งสองฉบับแล้วให้ส่งกับหัวหน้าคณะกรรมการประเมินจากสมศ.ในวันที่รับการประเมินพร้อมสำเนาส่งสพป.มส.๒ อีกหนึ่งชุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 126 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1631
  ลว.  25 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือ
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยตอบแบบสอบถาม ตามเอกสาร ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1632
  ลว.  25 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถสานศึกษา ปีการศึกษา 2556
  รายละเอียด : ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาสเพติดในสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1633
  ลว.  25 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สอบถามการรับนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน
  รายละเอียด : กรุณาตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียนของนักเรียน รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 111 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1637
  ลว.  27 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการช้างเผือก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 4 (รับทุนการศึกษาถึงปริญญาเอก)
  รายละเอียด : สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ประธานโครงการ พระครูสุจิณธรรมโสภิต 087-8858401 รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1639
  ลว.  27 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านแม่แคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : ขอแก้ไขไฟล์
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ (แบบ ก.3 แบบรับรองข้อมูลรายสถานศึกษา) ที่เว็บไซด์ http://www.deenie.co.th/module.php?name=form เพื่อส่งให้กับผู้ประเมินสมศ. และสพป.มส.๒
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1644
  ลว.  27 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
  เรื่อง : แจ้งครูห้องเรียนเคลื่อนที่ มารับปลากะตักและปลาทูเค็มพระราชทาน
  รายละเอียด : รบกวนแจ้งครูศูนย์การเรียนเคลื่อนที่ให้มารับที่ห้องส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันศูกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  32  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
  ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  โทร.0-5362-1303 โทรสาร.0-5368-1935 E-mail Address :  msn2@obec.go.th