ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554 (11/03/2554)

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี (28/02/2554)

 

ด่วน เรื่อง บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1
                            1. หนังสือนำ
                            2. โรงเรียนสังกัด สพป.
                            3. โรงเรียนสังกัด สพม.
                            4. โรงเรียนหน่วยเบิก

 


Testimonials

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553
ตารางที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนพิการและกลุ่มเด็กพิเศษด้านต่างๆ
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภทและช่วงชั้น
ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนที่พักนอนประจำ
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียนและเพศ
ตารางที่ 13 จำนวนบุคลากร


ตารางที่ 14 จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน
เด็กไร้สัญชาติ


รายชื่อโรงเรียนในสังกัด


รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยม


รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก

 

Latest News And Updates

     PMOC คือ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
     MOC คือ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
     DOC คือ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
     POC คือ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
     APOC คือ ศูนย์ปฏิบัติการ สพท.ทุกเขตในจังหวัด
     AOC คือ ศูนย์ปฏิบัติการ สพท.เขต