สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2     ==    ยิ้ม ไหว้  เต็มใจบริการ  ทำงานเป็นทีม  ==
บุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329     e-mail : msn2@obec.go.th