สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2     ==    ยิ้ม ไหว้  เต็มใจบริการ  ทำงานเป็นทีม  ==

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329     e-mail : msn2@obec.go.th


นางอานงค์  ปินตา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางชม Video Conference
ดาวน์โหลดและสาระน่ารู้
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)
การพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อและเพื่อความพึงพอใจของประชาชนไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้บรรลุ 3 เรื่องคือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2557(งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเตรียมการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศ เรื่อฝ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา