สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2     ==    ยิ้ม ไหว้  เต็มใจบริการ  ทำงานเป็นทีม  ==

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329     e-mail : msn2@obec.go.th
________________________________________________
Design by  chutipong
นางอานงค์  ปินตา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางชม Video Conference
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
 • วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
 • งานจัดทำและเสนอขอ งบประมาณ
 • งานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 • งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
 • งานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานจัดตั้ง  ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
 • งานแผยการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา
กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
 • งานติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
 • งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
 • งานรายงานผลการดำเนินงานตามยโยบายและแผน
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
 • งานข้อมูลสารสนเทศ
 • งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานประสารเครือข่ายเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มงานธุรการ