สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ยิ้ม ไหว้  เต็มใจบริการ  ทำงานเป็นทีม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5362-1303 โทรสาร. 0-5368-1329     e-mail : msn2@obec.go.th
________________________________________________
Design by  chutipong

ประกาศการย้ายครู
แบบคำร้องขอย้ายครู   (ดาวโหลดคลิก)

หนังสือนำส่งโรงเรียนย้ายครูครั้งที่ 1  ( 1- 15 ก.พ.  57)  (ดาวโหลดคลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา  (ดาวโหลดคลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เพิ่มเติม)  (ดาวโหลดคลิก)
ตัวอย่างรายงานการประชุม  (ดาวโหลดคลิก)

รายละเอียดในการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน  (ดาวโหลดคลิก)