เรื่องการศึกษาการพัฒนานักเรียนพักนอนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการ
เรื่องการศึกษาแนวทางการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนักเรียน  ในสังกัดสำนักงาน
ปกงานวิชาการ