ทำเนียบบุคลากร
นายจรูญ  แสนวิจิตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กำกับดูแลงานและบุคลากรของกลุ่มส่งเเสริมการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
นางชมกฏ  อินทัศน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา จัดระบบงาน ติดต่อประสานงานกลั่นกรอง
งานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวดวงสมร  อินต๊ะ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
การจัดการศึกษาในระบบ
1.งานส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดา และชาวเล
3.การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
4.การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
5.การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น  เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
6.งานขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.งานการรับนักเรียน
8.งานการสำรวจข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กนักเรียนจบการศึกษาและเรียน
ต่อระดับที่สูงขึ้น
9.งานการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ
10.งานการจำหน่ายนักเรียน
11.การแนะแนวทางการศึกษาต่อ
12.งานส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา
นางสาวสิริกร ชุ่มเชย
นักวิชาการศึกษา
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    1. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
    2. การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
    3. การดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    4.งานดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ กระบวนงาน
         4.1 งานวิเทศสัมพันธ์
         4.2 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
    5.งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
    6.งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

นางสุดธิดา  โตสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
การศึกษานอกระบบ
    1. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
       1.1 การให้การอนุญาตสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจำเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้
       1.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
    2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
        2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
    3.งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว องค์กร  ชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
    4.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ
        4.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส  ที่มีความสามารถพิเศษ
        4.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
             4.2.1 การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
             4.2.2 การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
             4.2.3  การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยามิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
               - การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ
         4.3 งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
         4.4 งานจัดการศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ครอบครัวอุปถัมภ์)
    5.งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระบวนงาน
         5.1 งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
               5.1.1 งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
     6.งานความมั่นคงแห่งชาติ
          6.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
          6.2 งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ( ปชด.)
              6.2.1 งานส่งเสริมในพื้นที่ชายแดน
      7. งานโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (สานฝันโครงการพระเทพฯ) และโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ขององค์การยูนิเซฟ ( Unicef )นางสาวสถลัชชนันท์  โอภาสฐิติยศ
นักวิชาการศึกษา
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  และวินัยนักเรียน
    1.งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
    2. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรมกระบวนการ
        2.1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี  การแสดง การท่องเที่ยว งานอดิเรกต่าง   
    3.การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
    4. งานสิ่งแวดล้อมส่งเสริมพลังงานทางเลือก
    5.งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นกระบวนงาน
        5.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
    6.งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา กระบวนงาน
        6.1 งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
        6.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
        6.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน

นางหทัยกาญจน์  ส่องแสงจันทร์
นักวิชาการศึกษา
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพอนามัย
    1.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    2. งานส่งเสริมกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน
    3.งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด งานส่งเสริมป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
        3.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา


นายวิทยา  มูลไว
นักวิชาการศึกษา
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
1. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
2. การจัดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
3. จัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ
4. การจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
5. กิจกรรม/โครงการลูกเสือ เนตรนารี สังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานางสาวธมลวรรณ  จรัสสุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
    1. งานรับ - ส่ง หนังสือระบบ E-Office
    2. งานบริการครูและผู้มารับบริการ
    3. งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
        - การประชาสัมพันธ์ ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และการดำเนินการตามระเบียบ
    4. ช่วยงานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5. งานเว็บไชต์/อัพเดตข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
    6.งานจัดหาและดูแลบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์
    7. งานประสานการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก
    8. งานวิเคราะห์หนังสือเพื่อนำส่งให้ผู้รับผิดชอบ
    9. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการโดยระบบ ICT
   10. งานตรวจสอบ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือราชการเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   1. งานโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (สานฝันโครงการพระเทพฯ)ขององค์การยูนิเซฟ ( UNJP )
    2. งานธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    4. การให้บริการครูและผู้มารับบริการที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    5. งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายเอกบดินทร์  ทากา
ลูกจ้างชั่วคราว
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
  1. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
    2.1 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
    2.2 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
    2.3 การตรวจสอบคุณวุฒิและการรับรองความรู้
    2.4 การซื้อแบบพิมพ์
2. ช่วยงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
3. งานประสานมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม (โรงเรียนดีศรีตำบล)
    4. งานธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    5. ช่วยงานสำรวจข้อมูลเด็กพิการ  และเด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ
    6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    7.การให้บริการครูและผู้มารับบริการที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    8. ช่วยรวบรวมเอกสารการติดตามนโยบาย กลยุทธ์ และคำรับรองปฏิบัติราชการ
    9. งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นางสาวอรุณี  ศรีธร
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
            1.1 ตรวจสอบหนังสือและลงทะเบียนหนังสือเข้า - ออก และนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
        1.2 ร่างโต้ตอบหนังสือราชการพร้อมตรวจทานก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
        1.3 เกษียนหนังสือราชการเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
        1.4 จัดระบบงานสารบรรณในทะเบียนรับ-ส่ง
            1.4.1 ลงทะเบียนหนังสือรับ
            1.4.2 ลงทะเบียนเลขหนังสืออก
            1.4.3 งานประชาสัมพันธ์ข่าวกิจการลูกเสือ
        1.5 จัดทำคำสั่งหรือประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
        1.6 จัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ  และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
        1.8 รายงานการขอตรวจขั้นที่ 5 (ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล)
        1.9 ประสานงานโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
        1.10 ประสานงานการกิจการยุวกาชาด
        1.11 ประสานงานกิจการลูกเสือชาวบ้าน
        1.12 รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเงินบำรุงลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
        1.13 รายงานการจัดเก็บและรายงานการเงินค่าบำรุงลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
        1.14 จัดทะเบียนคุม ลส.11. ลส.12. ลส.13 และ ลส.19
        1.15 บริการผู้ติดต่อกลุ่มงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
        1.16 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย