สพป.แม่ฮ่องสอนเขต  2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     
    1.งานธุรการ
    2.งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
            2.1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            2.2. งานป้องกันและแก้ไขปัญาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
            2.3. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
            2.4. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
            2.5. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
    3. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
            3.1  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            3.2  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
            3.3  งานความมั่นคงของชาติ
            3.4  งานวิเทศสัมพันธ์
            3.5  งานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
            3.6  งานสารวัตรนักเรียน
    4.  กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
            4.1  งานจัดการศึกษาภาคบังคับ
            4.2  งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
            4.3  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมางการศึกษา และภูมปัญญาท้องถิ่น
            4.4  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล คอบครัวชุมชน สถาบันศาสนา แะสถานประกอบการ
            4.5  งานส่งเสริมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน้องถิ่น
            4.6  งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            4.7  งานส่งเสริมเียบโอนการเรียนรู้
            4.8  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
    5.  กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา
            5.1  งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
            5.2  งานส่งเสริมการจัดการสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
            5.3  งานส่งเสริมการพิทักษ์สิธิเด็กและเยาวชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
178 หมู่ 2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร 053 - 621303  ต่อ 16  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรสาร. ต่อ 25