สพป.แม่ฮ่องสอนเขต  2
ยิ้ม  ใหว้  เต็มใจบริการ  ทำงานเป็นทีม
"กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา" 
    เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการ การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ

นายยนต์  ชัยชนะ   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2557  ในวันที่  1 กรกฏาคม  2557  ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
178 หมู่ 2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร 053 - 621303  ต่อ 16  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรสาร. 053 - 681329
นายสุริยันต์  ใจน้อย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ผู้แทนค่ายลูกเสือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557  วันที่ 20 มิถุนายน 2557  ณ โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.2
สพป.มส.2 นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์  รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัย ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2557 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.2
สพป.มส.2 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.2
นายอัสดง   ปิตุรัตน์   ข้าราชการบำนาญ  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยกระบวนการทางการลูกเสือ  ในวันที่  24-26  กรกฏาคม  2557  ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเชตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.
การมอบทุนให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน โดยศุนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสาละวินในวันที่ 7 ตุลาคม 2557  จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.
โครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรมใการพัฒนาด้านคุณธธรรม จริยธรรม (กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 )  จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.มส.
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 เดือน มกราคม 2558 ณ สพป.มส. 2
ท่านวุฒิพล  ฉนำกลาง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.มส. 2
ท่านวุฒิพล  ฉนำกลาง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา และมีพิธีเปิดในวันที่ 2 มีนาคม 2558
ผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 1 - 3 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สังกัด สพป.มส. 2
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัย ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2558 ณ สวนเพชรแก้ว ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
การออกติดตามการดำเนินงานสภานักเรียน โรงเรียนที่เสนอผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2558
นายุฒิพล  ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาชีพพละศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2558  ณ หอประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 ( บ้านทุ่งพร้าว)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2558ณ ค่าลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 
นายจรูญ  แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรม จริยธรรม (กิจกรรมปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าที่ สพป.มส.2) วันที่ 29 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.มส.2
นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิญาณตน และตรวจการสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓
นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สพป.มส.๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ โดยมี นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมบัวตอง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
นายวุฒิพล  ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ณ ห้องประชุมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ทแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2558 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการอบรมเชิงปฏิบัตการการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาตร์ให้กับครูโครงการพระราชดำริโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2558 
การรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับนักเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2559

ประกาศรับนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึดษาจั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อนการศึกษา (กยศ.)
ศพส.กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพระราชดำริ (กพด.)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานลูกเสือ
ก.ค.ศ
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สำนักนโยบายและแผน สพฐ.
25 กันยายน 2558        โครงการฝึกอบรมผุ้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผุ้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง(C.A.T.C)
23 กันยายน 2558        ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C)
  24  กันยายน  2558   โครงการประชุมปฏิบัติการ"การจัดทำแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล(IOP)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อในรูปแบบทวิศึกษา" ปีการศึกษา 2558

21 กันยายน 2558        ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558
21 กันยายน 2558   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2559
18 กันยายน 2558       ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่5
   10 กันยายน  2558     ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฯประจำปี 2558(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
4 กันยายน 2558       การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
3 กันยายน 2558       จัดทำแผนงานขอรับการสนุบสนุนงบประมาณศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
3 กันยายน 2558         ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
2 กันยายน  2558     ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
1 กันยายน 2558       ประกาศผลการประกวดโรงเรียนพักนอนดีเด่น โดนผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัย ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
26  สิงหาคม  2558      แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
26 สิงหาคม 2558       ขอเรียนเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการสุขภาพของโรงเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
  24 สิงหาคม 2558       โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2557
    17  สิงหาคม  2558      กิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง"พลเมืองเป็นใหญ่"
  17  สิงหารคม 2558     การรับสมัครนักเรียนโควตาทุนกรศึกษาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

   11  สิงหาคม  2558     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 25589
  7  สิงหาคม 2558       การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  28 กรกฎาคม 2558      ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)